บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Workshop (Hard skill) ในการดำเนินการสอน
update 12 ธ.ค. 59
อาจารย์ บุญเลิศ  คณาธนสาร

อาจารย์ บุญเลิศ คณาธนสาร

Trainer and Consultant
ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี :วิศวกรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

2555-2557 ที่ปรึกษาโครงการด้าน CSR ให้กับเครือเบทาโกร
2549-2555 ที่ปรึกษาโครงการด้าน TQM และ Productivity Improvement ให้กับเครือเบทาโกร
2548-2549 วิศวกรอาวุโสด้านการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) ที่เครือ SCG-Paper
2546-2548 Learning Facilitator ประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของพนักงานที่ SCG-Paper
2545-2546 Facilitator ที่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อเรียนรู้ทฤษฎี Constructionism
2540-2545 วิศวกรฝ่ายผลิตบริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) ในเครือ SCG-Paper

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

2559 ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ และศิลป์การเป็นวิทยากร โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
2558 เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจ ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
2557 Power of Perception : 10 Thinking Tools (Edward de Bono) จัดโดย ศูนย์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2557 Innovative Trainer (Train the Trainer) โดย อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
2557 การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554 CSR Workshop “Strategic Community Investment in Thailand” จัดโดย สถาบัน AIT
2554 Lean Production System at AOTS Japan

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
โครงการ MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
บริษัท นิปปอนเพนต์เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด
มูลนิธิโครงการหลวง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หลักสูตรของอาจารย์ บุญเลิศ คณาธนสาร
  หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์กำไร-ต้นทุน-ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นด้วย Microsoft Excel - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม Analytical Thinking for Problem Solving - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม แก่นแท้แห่งวิถีโตโยต้า - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ภายในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม Total Quality Management - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม Leading Your Team - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร Systems Thinking and Systems Problem Solving - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร Productivity for Growth by 5S, Kaizen and QCC - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร การบริหารโครงการ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร ผู้นำเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร 8 Disciplines of Problem Solving - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร Improve Personal Productivity - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร Production Planning and Control - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร Lean & Six Sigma - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร จิตสำนึก 5 ส. สำหรับพนักงาน - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร ทักษะการสรุปประเด็นด้วย Mindmap - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร การวิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วย OEE - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาด้วยผังก้างปลา - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร Systems Problem Solving for Engineer and Supervisor - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร การลดความสูญเสีย และความสูญเปล่าในกระบวนการธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร การแก้ปัญหาที่หน้างานด้วย QC Story และ QC 7Tools - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร เพิ่มผลผลิตพิชิตผลกำไรด้วย OEE - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร QCC Facilitator - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายให้บรรลุผล - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร 5 ส. และ Visual Control เพื่อการเพิ่มผลผลิต - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร Integrated Problem Solving - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตร Production and Operation Management - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตร Kaizen Mind for Work Improvement - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร กลยุทธ์ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร Systems Thinking - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร Systems Problem Solving and Decision Making - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตร Lean Management - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร Problem Solving and Decision Making - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร Systems Thinking and Systems Problem Solving - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร Analytical Thinking for Understanding Situation - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร Decision Making in Business with Solver in Microsoft Excel - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตร Heart of Analytical Thinking skills
  หลักสูตร การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง Root Cause Analysis - หลักสูตร 1 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง - หลักสูตร 2 วัน
  หลักสูตรฝึกอบรม Analytical Thinking for Problem Solving and Decision Making - หลักสูตร 2 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
 
|