หน้าแรก / รูปแบบการฝึกอบรมของสถาบัน / แนวทางการฝึกอบรมรูปแบบ Brainstorming Group Coaching (BGC) เป็นอย่างไร ?