แบบประเมินการสื่อสารและการนำเสนอ

Communication and Presentation Assessment License by Entraining

ทำแบบทดสอบ

การสื่อสาร (Communication) เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และกล้านำเสนอแนวความคิดของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม เป็นสมรรถนะหนึ่งที่ควรได้รับการพัฒนาและฝึกฝนอยู่อย่างสม่ำเสมอจนสามารถใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

การประเมินตัวเองโดยแบบทดสอบการเลือกใช้ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอของตัวเอง เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงสมรรถนะด้านการสื่อสาร นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นเกิดประโยชน์ต่อตัวเองในการทำงานและการดำเนินชีวิต

  ลงทะเบียนทำแบบทดสอบ

 กติกา กรุณาอ่านก่อนเข้าทำแบบทดสอบ
  1 แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ
  2 โปรดพิจารณาเลือกข้อที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดเพียง 1 ข้อย่อยในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ
  3 เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นระบบจะแสดงผลลัพธ์ และจะทำการส่งผลลัพธ์ย้อนหลังไปยัง Email ที่ท่านระบุ