หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / Competency Conceptual / การประยุกต์ใช้กฎ 80:20 ของพาเรโต