หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / Competency Conceptual / การรับฟังอย่างตั้งใจด้วย VOICE Model