หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / Competency Conceptual / การสร้างคุณค่าให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร