หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / Competency Conceptual / ความฉลาดในการจัดการอารมณ์เชิงลบ Emotional Quotient