หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / Competency Conceptual / คุณลักษณะของบุคคลที่บรรลุเป้าหมายด้วย GOAL