หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / Competency Conceptual / บทบาทของโค้ช Coach VS บทบาทพี่เลี้ยง Helper