หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / Competency Conceptual / ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรค