หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / Competency Conceptual / หลักการรู้ข้อมูล Data Literacy เบื้องต้น