หน้าแรก / People Development Outsourcing / Program Development Consultant / Competency Conceptual / หลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง Negotiation