หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน

(PSDM by Six Think Hats Conceptual)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Course by Toolings / กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบเชิงปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน

(PSDM by Six Think Hats Conceptual)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Course by Toolings / กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบเชิงปฏิบัติการ

หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ อาจต้องเผชิญกับปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ ทำให้ต้องมีกระบวนการแก้ปัญหาที่ดี (Effective Problem Solving) และการตัดสินใจที่มีข้อมูลและเหตุผลเพียงพอ (Awareness Decision Making) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้
การใช้หลักคิดประเภทต่างๆ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ พร้อมสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการตัดสินใจการเลือกใช้เทคนิคของ “ทิศทางการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)” ของ Edward de Bono มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแก้ปัญหาก็จะทำให้กระบวนการแก้ไขปัญหามีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาทักษะต่างๆ ของหมวกแต่ละใบ จะช่วยทำให้สามารถแก้ปัญหาของบุคคลและการแก้ปัญหาแบบทีม มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น
        ทักษะการฟังที่คำสำคัญด้วยหมวกแต่ละใบ
        ทักษะการใช้คำถามของหมวกแต่ละใบ
        ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกของหมวกแต่ละใบ
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง ผ่านกิจกรรม Role Playing แล้วใช้แบบฝึกหัด (Workbook) ดำเนินการฝึกฝน จะทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจได้ด้วย Style ตัวเองนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วย Workbook ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แก่นสำคัญของหมวกแต่ละใบ แล้วสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆของหมวกแต่ละใบ จนเกิดความเชี่ยวชาญได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาภายในทีมอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
         หลักการแก้ปัญหา & การตัดสินใจ
         ประเด็นสำคัญของการวิเคราะห์ปัญหา
         การแก้ปัญหาด้วยหลักคิดประเภทต่างๆ กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
         การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการตัดสินใจ
         Workshop : กำหนดกรอบความคิดในการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
เทคนิคการใช้ “หมวกและทิศทางการคิด” แก้ปัญหา
        หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
        สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
        ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อตัดสินใจ
        ทิศทางการคิดของหมวกเชื่อมโยงกับการทำงานของสมอง
        Role Playing : การสร้างวง Dialogue กับการใช้หมวก
        Workshop : กำหนดแนวทางแก้ปัญหาของตัวเอง
การพัฒนาทักษะต่างๆกับหมวกแต่ละใบ
        ทักษะการฟังที่คำสำคัญ (Keywords) ด้วยหมวกแต่ละใบ
        ทักษะการใช้คำถามของหมวกแต่ละใบ
        ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกของหมวกแต่ละใบ
        กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะต่างๆด้วยการปฏิบัติจริง
        Role Playing : จับกลุ่มการแก้ปัญหาด้วยหมวก 6 ใบ
การประยุกต์ใช้แนวทางแก้ปัญหา & การตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบ
        องค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในกระบวนการ
        การใช้หมวก 6 ใบกับกระบวนการโค้ช ขั้นตอนดำเนินการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
        Workshop : การใช้แบบฝึกหัด (Workbook) กับปัญหาของตัวเอง
        Role Playing : การใช้แบบฝึกหัด (Workbook) กับปัญหาทีม
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม

หลักสูตรใหม่

Operation Package ติดตามผลการอบรม

Package ฟรี

ทีมงาน HRD
ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
รายละเอียด

  ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
  En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
  En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
  กำหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก

Package 2

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าฝึกอบรม

Package 3

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  พูด-คุยในเรื่องที่รับปากใน Class ว่าจะนำไปพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม

Package 4

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
  การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึ้นใน Class ประกอบกับการบ้านที่จะนำไปฝึกฝน
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม
  จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
  สรุปภาพรวมและคำแนะนำของวิทยากรในรายงาน
  ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นำไปดำเนินการต่อไปได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม