หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จด้วยหมวก 6 ใบ - หลักสูตร 1 วัน

(Working As a Team with 6 Thinking Hats)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Course by Toolings / การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จด้วยหมวก 6 ใบ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จด้วยหมวก 6 ใบ - หลักสูตร 1 วัน

(Working As a Team with 6 Thinking Hats)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Course by Toolings / การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จด้วยหมวก 6 ใบ

หลักการและเหตุผล
การทำงานป็นทีมเวิร์คนั้น ผลสำเร็จสูงสุดเกิดจากการทำงานร่วมกันใน 2 มิติ คือ มิติของงานและมิติของจิตใจ การเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นการใช้จุดเด่นของบุคคลมาร่วมกันทำงาน เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ โดยการใช้ “ความแตกต่างมาร่วมกันให้เป็นพลังของทีม (Team Synergy)
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม โดยการประชุมร่วมกันด้วยการใช้เทคนิคการคิดด้วยหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) มาทำกิจกรรมสร้างแนวความคิดที่รอบด้านและครบถ้วนทำให้มองเห็นมุมมองต่างๆมากมายในการนำเสนอไอเดียและแนวทางแก้ไขปัญหา และกำหนดเป็นข้อสรุปของที่ประชุมในทีมต่อไป

การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบ กับการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ จะทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างที่เป็นประโยชน์ต่อทีมมากขึ้น เพราะหมวกแต่ละใบแสดงถึงจุดเด่นของผู้ใส่หมวก และให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ ที่แตกต่างกัน หากเลือกนำมาใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ของการทำงานเป็นทีม ย่อมทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้ เช่น
        การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
        การประชุมเชิงสร้างสรรค์
        การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการทำงานเป็นทีม (Teamwork Mindset) และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการใช้หมวก 6 ใบในการจัดทำกิจกรรมสร้างทีมเวิร์คของตัวเองเกิดการเรียนรู้และเข้าใจบริบทของบุคคลในการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้มากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ กับการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จร่วมกันได้ด้วยการมี Growth Mindset ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการทำงานเป็นทีมใน Style ของตัวเอง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเป็นทีม (Teamwork Mindset)
         สำรวจแนวความคิดการทำงานเป็นทีมคุณภาพ
         คุณลักษณะของทีมเวิร์ค....ทีมในฝัน
         องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
         ภารกิจสำคัญของบุคลากรภายในทีม
         Workshop : กำหนดภาพลักษณ์ทีมในฝันที่ต้องการ
การเรียนรู้และเข้าใจการใช้หมวก 6 ใบให้เกิดประสิทธิผล
         อิทธิพลที่เกิดจากการใช้หมวกในขณะใดขณะหนึ่ง
         หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
         ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
         กิจกรรม : การใช้หมวกสื่อสารกันในกลุ่ม
การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
         การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
         เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์
         การทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
         กิจกรรม : การใช้หมวก 6 ใบเพื่อการประชุมที่มีประสิทธิผล
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจร่วมกันเป็นทีมด้วยหมวก 6 ใบ
         การสร้างกรอบความคิดการแก้ปัญหาที่ดี
         สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
         ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
         กิจกรรม : การแก้ปัญหาและการตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม

หลักสูตรใหม่

Operation Package ติดตามผลการอบรม

Package ฟรี

ทีมงาน HRD
ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
รายละเอียด

  ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
  En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
  En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
  กำหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก

Package 2

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าฝึกอบรม

Package 3

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  พูด-คุยในเรื่องที่รับปากใน Class ว่าจะนำไปพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม

Package 4

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
  การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึ้นใน Class ประกอบกับการบ้านที่จะนำไปฝึกฝน
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม
  จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
  สรุปภาพรวมและคำแนะนำของวิทยากรในรายงาน
  ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นำไปดำเนินการต่อไปได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม