>>>>

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยการ์ด - หลักสูตร 1 วัน

(Coaching Card Skill Development)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Course by Toolings / การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยการ์ด

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยการ์ด - หลักสูตร 1 วัน

(Coaching Card Skill Development)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Course by Toolings / การพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยการ์ด

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ด้วยตัวเอง จะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการ์ดมาประกอบการโค้ชได้หลากหลายรูปแบบ และช่วยให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยการสำรวจตัวเองผ่านการ์ดต่างๆ ด้วยกระบวนการโค้ชแบบต่างๆ

การเรียนรู้และเข้าใจ ศาสตร์สร้างการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบต่างๆ ทำให้โค้ชสามารถใช้การ์ดการโค้ช เพื่อให้โค้ชชี่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยศาสตร์นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

การใช้การ์ดการโค้ช (Coaching Card) กับกระบวนการโค้ชแบบต่างๆ เป็นการประยุกต์ใช้การ์ดให้สอดคล้องเหมาะสมกับกระบวนการโค้ชแต่ละแบบอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน
กระบวนการโค้ชก้าวข้ามหลุมพราง (Dilemma Coaching)

การบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)


กระบวนการโค้ชเปลี่ยนกรอบความคิด (Growth Mindset)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการโค้ชด้วยการ์ดในรูปแบบต่างๆ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้การ์ดการโค้ชอยู่ตลอดเวลาในการเรียนรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจการโค้ชด้วยการ์ดอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการโค้ชผ่านการ์ดในแบบต่างๆ จากการดูบทบาทสมมติสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวความคิดในการสร้างการ์ดการโค้ชที่เป็น Style ของตัวเอง ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเรียนรู้และเข้าใจการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ด้วยตัวเอง
         การ์ดการโค้ช (Coaching Card) เกี่ยวข้องกับอะไร?
         หลักการ “การสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card)” ของตัวเอง
         แนวความคิดการใช้การ์ดการโค้ชใน Style ของตัวเอง
         การ์ด 1 ใบ......ทำอะไรได้บ้าง?
         กิจกรรม : การใช้การ์ดบอกความเป็นตัวตน (Who am I ?)
การเรียนรู้และเข้าใจ ศาสตร์สร้างการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบต่างๆ
         การเข้าใจการทำงานของจิตใต้สำนึก
         การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
         การสร้างสภาวะที่ดีด้วยเทคนิค NLP (Peak State)
         การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
         กิจกรรม : การใช้การ์ดค้นหา คำสำคัญเชิงบวก สร้างคุณค่าที่ดี
การใช้การ์ดการโค้ช (Coaching Card) กับกระบวนการโค้ชแบบต่างๆ
         หลักการการทำให้โค้ชชี่เกิดแนวความคิดด้วยตัวเอง
         กระบวนการโค้ชก้าวข้ามหลุมพราง (Dilemma Coaching)
         กระบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
         กระบวนการโค้ชเปลี่ยนกรอบความคิด (Growth Mindset Coaching)
         กิจกรรม : การใช้การ์ดดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ
การประยุกต์ใช้การ์ดในรูปแบบต่างๆ ประกอบการโค้ช
         หลักการสร้างการ์ดเพื่อเป็นเครื่องมือการโค้ช
         การสร้างกระบวนการโค้ช (Building Coaching Process)
         เทคนิคการใช้ การ์ดการโค้ช ให้เกิดประสิทธิผล
         ประโยชน์ของการใช้การ์ดการโค้ชเพื่อดำเนินการโค้ช
         Role Play : ดำเนินการโค้ชด้วยการ์ดใน Style ตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรมหลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรใหม่

Operation Package ติดตามผลการอบรม

Package ฟรี

ทีมงาน HRD
ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
รายละเอียด

  ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
  En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
  En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
  กำหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก

Package 2

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าฝึกอบรม

Package 3

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  พูด-คุยในเรื่องที่รับปากใน Class ว่าจะนำไปพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม

Package 4

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
  การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึ้นใน Class ประกอบกับการบ้านที่จะนำไปฝึกฝน
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม
  จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
  สรุปภาพรวมและคำแนะนำของวิทยากรในรายงาน
  ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นำไปดำเนินการต่อไปได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม