หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการด้วยคู่มือ - หลักสูตร 1 วัน

(Coaching Skill in Practise with Workbook)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Course by Toolings / การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการด้วยคู่มือ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการด้วยคู่มือ - หลักสูตร 1 วัน

(Coaching Skill in Practise with Workbook)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Course by Toolings / การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการด้วยคู่มือ

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจ “กรอบความคิดการเป็นโค้ช (Coaching Mindset)” ทำให้มองเห็นความแตกต่างของการเป็น Coach และการเป็น Helper ได้อย่างชัดเจน สามารถเลือกใช้บทบาทที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ได้ ทำให้ผู้รับการโค้ช (โค้ชชี่) ไม่เกิดความสับสน เพราะแต่ละบทบาทมีความแตกต่างกัน เช่น
        Coach
        ใช้วิธีการ Coaching
        ใช้คำถามชวนคิด
        มุ่งเน้นแนวทางสู่เป้าหมาย (Problem Focus)
        ทำให้โค้ชชี่มองเห็นศักยภาพ
        สร้างความเข้าใจโค้ชชี่ (Empathy)
        Helper
        ใช้วิธีการ Feedback
        ใช้คำถามช่วยคิด
        มุ่งเน้นแนวทางแก้ปัญหา (Solution Focus)
        พยายามค้นหาสาเหตุของปัญหา
        เห็นใจในตัวโค้ชชี่ (Sympathy)
การใช้คู่มือ (Workbook) ประกอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ทำให้ได้ คัมภีร์การโค้ช ของตัวเองในทักษะต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการโค้ช (Coaching Skill) เช่น
        เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
        เทคนิคการสร้างความเข้ากันได้ (Build Rapport)
        เทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ (Listening Skill)
        เทคนิคการใช้คำถามประเภทต่างๆ (Questioning Technique)
        กระบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
การทำคัมภีร์การโค้ชของตัวเองไปฝึกฝนต่อไป จะทำให้เกิด ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ที่เป็นสไตล์ของตัวเอง ทำให้การโค้ชของตัวเองเป็นธรรมชาติ เกิดความสนุกและอยากพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการโค้ชด้วยตัวเองผ่านคู่มือ (Workbook) ทำให้เกิดความเข้าใจ อย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาทักษะการโค้ชอย่างมีรูปแบบและเป็นขั้นตอนในเชิงปฏิบัติการจริง สร้างความเชี่ยวชาญในสไตล์ของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำคู่มือ (Workbook) ที่เป็น “คัมภีร์การโค้ชของตัวเอง” กลับไปใช้ฝึกฝนและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการโค้ชผ่านการปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้มองเห็นข้อดีและจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มของตัวเองได้ทันทีใน Class
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับการทดลองพัฒนาทักษะการโค้ชที่ตัวเองไม่คุ้นเคยเป็นการออกจาก Comfort Zone ได้ด้วยตัวเอง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิดการเป็นโค้ช
         สำรวจแนวความคิดของการเป็นโค้ช
         การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของโค้ชที่ดี
         สนุกกับการเรียนรู้บทบาทโค้ช และ Helper
         นิยามความหมายของการโค้ชงาน
         กิจกรรม : บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Workbook ของตัวเอง
ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
         การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
         การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยสมอง 4 ส่วน
         เทคนิคการสร้างความเข้ากันได้ (Build Rapport)
          กิจกรรม : การค้นหาเป้าหมายด้วย Wheel of Life
          กิจกรรม : เทคนิคการสร้าง Rapport กับโค้ชชี่
ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Coaching Skill) ต่อ
         สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
         การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
         การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
         กิจกรรม : บันทึกการฟังในรูปแบบต่างๆ ด้วย Workbook
         กิจกรรม : สร้างชุดคำถามของตัวเองใน Workbook
การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
         One Page Coaching Conceptual
         เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
         เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
         กิจกรรม : ดำเนินการโค้ชด้วยคู่มือการโค้ช (Workbook)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม

หลักสูตรใหม่

Operation Package ติดตามผลการอบรม

Package ฟรี

ทีมงาน HRD
ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
รายละเอียด

  ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
  En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
  En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
  กำหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก

Package 2

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าฝึกอบรม

Package 3

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  พูด-คุยในเรื่องที่รับปากใน Class ว่าจะนำไปพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม

Package 4

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
  การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึ้นใน Class ประกอบกับการบ้านที่จะนำไปฝึกฝน
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม
  จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
  สรุปภาพรวมและคำแนะนำของวิทยากรในรายงาน
  ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นำไปดำเนินการต่อไปได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม