หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์งานขายด้วยการคิดเชิงออกแบบ - หลักสูตร 1 วัน

(Build Sales Strategy with Design Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Course by Toolings / การสร้างกลยุทธ์งานขายด้วยการคิดเชิงออกแบบ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกลยุทธ์งานขายด้วยการคิดเชิงออกแบบ - หลักสูตร 1 วัน

(Build Sales Strategy with Design Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Course by Toolings / การสร้างกลยุทธ์งานขายด้วยการคิดเชิงออกแบบ

หลักการและเหตุผล
การสร้างกลยุทธ์งานขายเชิงนวัตกรรม เป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายยอดขายในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โลกธุรกิจที่มีความผันผวนไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนได้ ก็จะบรรลุความสำเร็จ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้การสร้างกลยุทธ์งานขายเชิงนวัตกรรมเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆ และมีประสิทธิผลสูงมาก เพราะให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า (Customer Need) เป็นสำคัญ โดยการค้นหา Pain and Gain ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า แล้วนำมาผ่านกระบวนการสร้างกลยุทธ์ด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

กลยุทธ์งานขายที่ดี จะต้องสามารถเข้าถึงความต้องการลูกค้า โดยการใช้จุดเด่นและข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร ในการตอบสนองลูกค้าในพื้นที่แห่งชัยชนะ (Winning Zone) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และคู่แข่งไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยตรง

การใช้กิจกรรมกลุ่มและกระบวนการ Design Thinking จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวความคิดดีๆ โดยการให้ความสำคัญกับลูกค้า และกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม จะทำให้ได้กลยุทธ์ที่สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรและทีมงานผู้ปฏิบัติมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการ Design Thinking ในการสร้างกลยุทธ์งานขายแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดสร้างกลยุทธ์งานขายที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ด้วยทีมงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการ Design Thinking ที่ได้เรียนรู้ แล้วไปประยุกต์ใช้กับการสร้าง กลยุทธ์อื่นๆ ต่อไปในอนาคตได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการคิดและการทำงานเป็นทีม ร่วมกันคิดกลยุทธ์งานขายของทีม
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือของ Design Thinking ได้ด้วยตัวเอง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องในการสร้างกลยุทธ์
         สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์งานขาย
         หลักการสำคัญในการสร้างกลยุทธ์
         กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
         หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
         กิจกรรมกลุ่ม : การค้นหา Pain and Gain ของลูกค้า
การสร้างแนวการคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์งานขาย
         การวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย SOAR Model
         กลยุทธ์งานขายประเภทต่างๆ
         ประเด็นสำคัญของการทำ Design Thinking ให้สำเร็จ
         เทคนิคการดำเนินการสร้างกลุ่มทำ Design Thinking
         กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking สร้างกลยุทธ์
การสร้างกลยุทธ์งานขายเชิงนวัตกรรม
         หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรม (Innovation)
         หลักการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ (Lateral Thinking)
         ศัตรูที่สำคัญของการคิดนอกกรอบไม่ได้
         การทำกลยุทธ์งานขายด้วยแบบจำลอง (Prototype)
         กิจกรรมกลุ่ม : นำเสนอแบบจำลองกลยุทธ์งานขาย (Prototype)
การประยุกต์การใช้กลยุทธ์งานขายให้โดนใจลูกค้า
         หลักการการนำเสนอที่ดีเข้าถึงความต้องการ
         การใช้ Design Thinking ให้กลยุทธ์เกิดประสิทธิผล
         การสร้างรูปแบบการใช้กลยุทธ์ให้ชัดเจน
         การวางแผนการลงมือปฏิบัติกับสถานการณ์จริง
         กิจกรรมกลุ่ม : การออกแบบกระบวนการใช้กลยุทธ์ (Test)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม

หลักสูตรใหม่

Operation Package ติดตามผลการอบรม

Package ฟรี

ทีมงาน HRD
ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
รายละเอียด

  ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
  En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
  En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
  กำหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก

Package 2

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าฝึกอบรม

Package 3

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  พูด-คุยในเรื่องที่รับปากใน Class ว่าจะนำไปพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม

Package 4

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
  การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึ้นใน Class ประกอบกับการบ้านที่จะนำไปฝึกฝน
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม
  จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
  สรุปภาพรวมและคำแนะนำของวิทยากรในรายงาน
  ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นำไปดำเนินการต่อไปได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม