หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Customer Centric ด้วย Design Thinking - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Course by Toolings / การสร้าง Customer Centric ด้วย Design Thinking

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Customer Centric ด้วย Design Thinking - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Course by Toolings / การสร้าง Customer Centric ด้วย Design Thinking

หลักการและเหตุผล
การแข่งขันในเชิงธุรกิจในปัจจุบัน มีโอกาสสูงที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าและบริการจากที่อื่น ๆ องค์กรต่าง ๆ พยายามจะสร้างความภักดีและความผูกพันกับลูกค้า เพื่อให้เป็นลูกค้าประจำ...ดังนั้นกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า มีดังนี้

การสร้างค่านิยมและพฤติกรรมเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Centric Mindset) เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อองค์กร โดยการเข้าใจจุดที่ลูกค้าต้องการ (Pain Point) แล้วใช้คุณค่าของการให้บริการที่ดี (Service Mindset Value) และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผ่านการร่วมมือกันของแต่ละแผนกตลอดเส้นทางการให้บริการลูกค้า
การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการ Design Thinking ในเชิงปฏิบัติการจริง จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจหัวใจสำคัญของ Design Thinking และมีเทคนิคการใช้ Design Thinking ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ตามความเหมาะสม มีรูปแบบและกรอบความคิดในเชิงการออกแบบได้ด้วยตัวเอง

การสร้างกลยุทธ์การให้บริการลูกค้าด้วยกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) จะทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์ที่ดีอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทันที

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการสร้างกรอบความคิดสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Centric Mindset) ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและกลยุทธ์ในการปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการของ “การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจริง สร้างความเข้าใจในแก่นสำคัญของ Design Thinking ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกลยุทธ์การให้บริการใหม่ๆ ให้เกิด Customer Centric และนำไปใช้กับทีมงานได้ทันที

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการสำคัญในการสร้างคุณค่าให้สอดคล้องความต้องการ (Value Proposition)
         สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ คุณค่า (Value) ที่ลูกค้าต้องการ
         ความหมายของ Customer Experience
         ความหมายของ Customer Centric
         ความหมายของ Customer Satisfaction
         ความหมายของ Customer Engagement
         องค์ประกอบสำคัญของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
         Workshop : การสร้างกรอบความคิดด้านคุณค่าบริการ (Service Mindset Value)
กลยุทธ์การสร้างให้ลูกค้าเกิดความผูกพันในองค์กร (Customer Engagement Strategy)
         เทคนิคการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)
         การให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า (Customer Centric)
         กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Customer Satisfaction)
         กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าด้วย VOCM (Voice of Customer Management)
         Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างความผูกพันกับลูกค้า
         Role Playing : การฝึกฝนการปฏิบัติกับความต้องการของลูกค้า
  การคิดในเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
         ความหมายของ Design Thinking
         หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
         ประเด็นสำคัญของการทำ Design Thinking ให้สำเร็จ
         เทคนิคการดำเนินการกลุ่มของการทำ Design Thinking
         กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking
การประยุกต์ใช้ Design Thinking กับการสร้าง Customer Centric
         การทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Empathize)
         กำหนดความชัดเจนกับความต้องการ (Define)
         การสร้างแนวคิดเชิงกลยุทธ์ (Ideate)
         การนำแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น (Prototype)
         การนำไปทดลองปฏิบัติจริง (Test)
         กิจกรรมกลุ่ม : การสร้างแนวทางกลยุทธ์การให้บริการลูกค้า
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม

หลักสูตรใหม่

Operation Package ติดตามผลการอบรม

Package ฟรี

ทีมงาน HRD
ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
รายละเอียด

  ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
  En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
  En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
  กำหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก

Package 2

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าฝึกอบรม

Package 3

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  พูด-คุยในเรื่องที่รับปากใน Class ว่าจะนำไปพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม

Package 4

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
  การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึ้นใน Class ประกอบกับการบ้านที่จะนำไปฝึกฝน
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม
  จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
  สรุปภาพรวมและคำแนะนำของวิทยากรในรายงาน
  ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นำไปดำเนินการต่อไปได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม