หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อนด้วย Design Thinking - หลักสูตร 1 วัน

(Complex Problem Solving with Design Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Course by Toolings / การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อนด้วย Design Thinking

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อนด้วย Design Thinking - หลักสูตร 1 วัน

(Complex Problem Solving with Design Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Course by Toolings / การแก้ปัญหาเชิงซับซ้อนด้วย Design Thinking

หลักการและเหตุผล
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน คาดเดาเหตุการณ์ต่างๆได้ยาก ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงธุรกิจ มักเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน เพราะมีเหตุและปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายและไม่แน่นอน ทำให้แนวทางการแก้ปัญหามีความยุ่งยากเป็นอย่างมาก
การเผชิญกับปัญหาในโลกที่ผันผวนที่เรียกว่า “VUCA World”
        ความผันผวนสูง (Volatility)
        ความไม่แน่นอนสูง (Uncertainty)
        ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆ (Complexity)
        ความคลุมเครือไม่สามารถคาดเดาได้ (Ambiguity)
ทำให้ปัญหามีความซับซ้อน แนวทางการแก้ปัญหาจึงต้องเป็นกระบวนการที่ชัดเจน
การเรียนรู้และเข้าใจแก่นของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จะทำให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ เพราะเป็นกระบวนการที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง ลงลึกในรายละเอียดและสร้างรูปแบบการแก้ปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้จริงทันที

การประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาด้วยกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Solution Thinking) แล้วประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) จะทำให้สามารถดำเนินการปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้และพร้อมกับโลกที่ผันผวนในปัจจุบัน และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เชิงปฏิบัติการจริงด้วยตัวเอง และสามารถประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีรูปแบบพร้อมนำไปสร้างทีมงานเพื่อแก้ปัญหาของทีมต่อไป
เพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้กับผู้เรียนได้นำเหตุการณ์จริงขึ้นมาแก้ปัญหาของตัวเองผ่านเนื้อหาที่ได้เรียนรู้จริงๆ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเรียนรู้โลกที่ผันผวนและไม่แน่นอน
         สร้างความเข้าใจกับ VUCA World
         ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นกับ VUCA World
         Disruption ทำให้การแข่งขันเปลี่ยนไป
         ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนคลุมเครือ
         Workshop : กำหนดประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
การเรียนรู้และเข้าใจแก่นของ Design Thinking
         กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
         หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
         ประเด็นสำคัญของการทำ Design Thinking ให้สำเร็จ
         เทคนิคการดำเนินการสร้างกลุ่มทำ Design Thinking
         กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking
การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา
         การสร้าง Growth Mindset กับการแก้ปัญหา
         การตั้งประเด็นปัญหาให้ชัดเจน (Empathize)
         การกำหนดสาเหตุของปัญหาที่จะนำมาแก้ไข (Define)
         การสร้างแนวทางแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Ideate)
         การทำแบบจำลองเบื้องต้น (Prototype)
         กำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติจริง (Test)
         กิจกรรมกลุ่ม : การสร้างแนวทางแก้ปัญหาด้วย Design Thinking
การประยุกต์การคิดแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม (Solution Thinking)
         การสร้างกรอบความคิดของ Solution Thinking
         การสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset)
         เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
         องค์ประกอบสำคัญของ Design Thinking
         กิจกรรมกลุ่ม : การประยุกต์ใช้ Design Thinking & Solution Thinking
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม

หลักสูตรใหม่

Operation Package ติดตามผลการอบรม

Package ฟรี

ทีมงาน HRD
ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
รายละเอียด

  ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดำเนินการ
  En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
  En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
  กำหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก

Package 2

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าฝึกอบรม

Package 3

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนำไปฝึกฝนเป็นหลัก
  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  พูด-คุยในเรื่องที่รับปากใน Class ว่าจะนำไปพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม

Package 4

ดำเนินการโดย
ทีมงานสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
รายละเอียด

  ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
  ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
  การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึ้นใน Class ประกอบกับการบ้านที่จะนำไปฝึกฝน
  ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้
  จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาตัวเอง
  จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลังการอบรม
  จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
  สรุปภาพรวมและคำแนะนำของวิทยากรในรายงาน
  ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นำไปดำเนินการต่อไปได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม