บริการ การฝึกอบรมของเรา

หน้าแรก / บริการ การฝึกอบรมของเรา

Public Course

คือการจัดฝึกอบรมภายนอก สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง และ/หรือ พัฒนารายบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในกุญแจสำคัญของเรื่องที่ต้องการฝึกอบรมนั้นๆ

In-house Course

คือลักษณะการจัดฝึกอบรม สัมมนา ภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างยั่งยืน

ผลงานการฝึกอบรม | ดูทั้งหมด

Coaching Skill in Practice

การบ้านที่ผู้เรียนได้ไปฝึกปฏิบัติ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างมาก เพราะมี case ที่หลากหลาย ที่เป็น case จริง เช่น ในที่ทำงาน - ลูกน้อง ในครอบครัว - ลูก ในที่อื่นๆ - คนรู้จัก ตัวเอง - self coaching เนื้อหาลงในแต่ละ skill ของการโค้ชที่มีความละเอียด และแยกแยะให้เห็นเป็นส่วนๆ เช่น การทำ Goal setting การนำประเด็นพูดคุย มาตั้งเป้าหมาย บ่อยครั้งที่โค้ชชี่มาด้วยปัญหา และอยากได้ "How to" solve the problem...? หรือ มาด้วยสิ่งที่ต้องการ แต่จะบอกว่า อยากได้ "How to" achieve ...? โค้ช ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการตั้งเป้าหมาย จะรีบเข้ากระบวนการโค้ช ทำให้รีบชวนให้โค้ชชี่คิด solution โดยไม่ reality ก่อน จึงมักจะเผลอลงไปที่ problem ของโค้ชชี่ ที่มีประเด็นมากๆ คือ ทักษะการฟัง ... มีอิทธิพลหลายอย่างที่มีผลต่อการฟังของโค้ช เช่น บทบาท โค้ช กับ Helper โค้ช ถาม เพื่อไปฟัง (เรื่องที่เป็นส่วนใต้จิตสำนึก เช่น คุณค่า ความเขิ่อ ความคิด ประสบการณ์ต่างๆ) แล้วใช้คำถามชวนคิด Helper ถาม เพื่อไปฟัง คำตอบ แล้ว ทำให้ อาจจะเผลอ "บอก" หากเลือกบทบาทไม่ไว ก็จะลงไป "focus" เริ่องที่จะไป Help เขา อาจทำให้เกิดความขัดแย้งได้ (ตรงนึ้ ส่วนตัว มีประสบการณ์ตรง) เช่น ตำแหน่ง พ่อ-แม่ ใช้ บทบาท Teacher จะ ฟังว่าลูกยัง "ขาด" ความรู้ ก็จะ สอนทฤษฎี-หลักการต่างๆ ที่เป็นความรู้ Consult จะฟังว่า ลูกมี "ปัญหา" กำลังอยากขอคำปรึกษา ก็จะให้คำแนะนำ Trainer จะฟังว่า ลูกยังขาดประสบการณ์ อยากหาวิธีการที่จะให้ได้เป้าหมาย ก็จะแนะนำวิธีการ Coach เมิ่อลูกมีปัญหามาปรึกษา จะฟังว่า ลูกมีความสามารถพอที่จะผ่านปัญหานั้นได้ แต่ตกหลุมพลางบางอย่าง เราก็แค่ ใช้คำถาม ชวนคิดถึงเรื่องที่เขาเคยทำได้ และ อยู่เป็นกำลังใจให้เขา เลยได้ idea ว่าแม้จะเป็น ตำแหน่งหัวหน้างาน ก็เช่นกัน เราสามารถเลือกใช้ บทบาทใดก็ได้ หากไวพอ อยู่ที่ เราเอง ว่าอยากจะพัฒนาเรื่องอะไร เราก็จะมองเขาตามหมวก/บทบาท ที่เราใช้ได้อย่างเหมาะสม การฝึกฝนตามเนื้อหา Master coach แสดงให้ดู แล้วผู้เรียน ถอดบทเรียน สร้างการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ตามแบบ Adult Learning ครั้งต่อไป การฝึกฝน "กระบวนการโค้ช" ตามศาสตร์ต่างๆ

Leadership Fundamental Program

KONE Leadership Fundamental Program วันที่2 "Strategic Solution Tools" หลังจากเมื่อวานได้จบ Part ของการทำ Goal Setting ของโปรแกรมและการสำรวจและขยับ Mindset (เดิม) ปัจจุบันไปสู่Mindsetใหม่ ที่สอดคล้องกับทิศทางตามเป้าหมาย วันนี้เตรียมลงในส่วนของ Methodology ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ Situations ปัจจุบัน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้จัดการ เข้าใจแก่น...ของแต่ละ Solution Tools เข้าใจบริบทและกรอบความคิดตัวเอง ผ่านการทำ Workshop ในเชิง Practical มีแนวทาง...ในการนำToolsไปทำ Project Assignment กับ Situation จริงตามที่ผู้บริหารคาดหวังอยากเห็นแนวความคิดใหม่ๆของกลุ่มผู้เรียน เทคนิคการถ่ายทอดและกระตุ้นจูงใจผู้เรียนให้ได้ผลลัพธ์ตาม Objective ถือเป็นความสนุกและท้าทายของวิทยากร&โค้ชด้วยเช่นกันครับ

Leadership Fundamental Program

Class แรกของปี 2562 ด้วย Leadership Fundamental Program กับกลุ่มผู้จัดการ โปรแกรมต่อเนื่อง6วันออกแบบเป็น 2 Parts Partที่ 1 จำนวน 3 วันจะเป็นการพัฒนากระบวนการคิดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วย PSDM & PDCA A3 Models แต่ละ Part จะจบด้วยการนำเสนอโครงการตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 70:20:10 รวมถึงการทำ Clinic session ครับ Class แรกได้รับโจทย์ของโปรแกรมนี้จากผู้เรียนหลายข้อเลยครับ จึงอยากถอดบทเรียนกระบวนการสอนวันนี้แล้วนำมาแบ่งปันครับ 1.การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนกำหนด Objective ที่คาดหวังของเขากับคลาส (Goal Setting) มีความสำคัญ เพราะจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลาสไปประยุกต์ใช้มากขึ้น 2.เป้าหมายที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงควรมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับSituationของเขาชัดเจน ทักษะการฟังของวิทยากร&โค้ชจึงสำคัญ เนื่องจากมีโอกาสที่ผู้เรียนจะตั้งความคาดหวังในเรื่องที่เป็นปัญหาที่เขากำลังเผชิญ จึงควรแปลประเด็นปัญหาเป็นObjective ที่เป็นเจตนาที่เขาอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในlong tern มากกว่าแค่เอาไปใช้แก้ปัญหาแบบ 1 shot แล้วจบไป 3.วิทยากร&โค้ชจึงควรใช้การฟังมากกว่าแค่ที่ผู้เรียนพูด แต่ฟังลึกลงไปถึง Objective , Value , Growth Mindsetที่อยากให้เป็น แล้วClarify ให้เป็นเป้าหมายเชิงบวก เช่น อยากให้ลูกน้องในทีมทะเลาะกันน้อยลง ฟังความคิดเห็นคนในทีมบ้าง เทคนิคการสร้างTeamwork ให้เกิดขึ้นในแผนกและการทำให้ทีมงานสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ อยากให้ลูกน้องคิดอะไรใหม่ๆบ้าง ไม่ใช่ใช้แต่วิธีการเดิมๆ แนวทางกระตุ้นจูงใจให้ทีมงานคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ กับSituationเดิมๆ ไม่โมโห หงุดหงิดตอนที่น้องทำงานช้าและทำให้เขาทำงานเสร็จตามกำหนด เทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง และ การสอนงานและการโค้ชเพื่อเพิ่มPerformance 4.สิ่งที่เห็นอาการจากผู้เรียนเมื่อทำ Goal Setting ร่วมกันเสร็จคือเขารู้สึกกังวลกับการนำไปใช้ลดลง และมีมีมุมมองต่อ Situation ที่เผชิญในทาง Positive มากขึ้น เนื่องจากเป้าหมายเชิงบวกจะช่วยสร้างพลังเชิงบวก และนำไปสู่การ Change Mindset จาก Fix Growth ในการลงมือปฏิบัติ นอกจากการใช้เทคนิคนี้ในคลาสเรียนแล้ว สามารถนำไปใช้การโค้ชหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นๆได้เช่นกันครับ

Coach the coach professional coach programs

วันแรกผู้เรียนเกือบไม่ได้ความรู้เพิ่มเท่าไรนัก! การสอนตามโปรแกรมเป็นการฝึก ?การโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง??จึงมุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าใจ ?ความละเอียดของการโค้ชและกรอบความคิดของการเป็นโค้ช? ความรู้เกี่ยวกับการโค้ช ทุกคนรู้หมดแล้ว?เพียงต้องการเรียนรู้ ?เทคนิคและทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติ? ที่สามารถดำเนินการโค้ชได้ด้วยตัวเองจริงๆ ความเข้มข้น?จึงอยู่ที่ ?การเห็นกระบวนการโค้ช และการถอดบทเรียนการโค้ช??เพื่อสร้างความเข้าใจผ่านการฝึกฝนด้วยตัวเอง การโค้ช?สามารถเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนเท่านั้น เพราะเป็น Skill Set และ Mindset ไม่สามารถเข้าใจจากการฟังเท่านั้น พวกเรายังต้องสนุกกับการเรียนรู้แบบนี้กันไปอีก 6 เดือนครับ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | ดูทั้งหมด

บจก. สยามซานิทารีแวร์ ฟิตติ้งส์
บจก. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
บจก. แอ็พพลายดีบีอินดัส เตรียล เทนมา
บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
บมจ เอ็มโอแค็ป
บจก เอสแอนด์วีคอม มิวนิเคชั่นเซอร์วิสเน็ทเวิร์ค
บจก. แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
โอสถสภา
บจก. เสถียรพลาส ติค แอนด์ ไฟเบอร์
บจก. ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น
ทีวีบูรพา
บจก. เบเยอร์
สมาร์ทแลนด์แอสเสท
บจก. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่
Thai Steel Service Center Ltd.
บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล
Datacraft Asia Ptl Ltd.
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
Riken (Thailand) Co.,Ltd.
บจก. เบตเตอร์เวิลด์กรีน
บจก. ยู.เอส. สัมมิท
บจก. สไตโรลูชั่น
บจก ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
บจก. จีเอฟพีที / กรุงไทยอาหารสัตว์
บจก. คูโบต้า เอ็นจิ้นไทยแลนด์
บจก อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
VISTEON (THAILAND) LIMITED
GFCA Co., Ltd.
Pago Salee Printing Co., Ltd.
บจก. โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
บมจ เอสทีพีแอนด์ไอ
บจก สยามสเตนเลสสตีล
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
บมจ. พัฒน์กล
บจก. ซองซอล ไฮเทค
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
บจก. อุลตราคอร์
บจก. โออิชิ
บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)
บจก. บางกอกแปซิฟิคสตีล