หลักสูตรฝึกอบรม กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ

อ. หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม

(อดีตที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญวางแผนภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีให้กับหน่วยงานหลายแห่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เนื่องด้วย การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการสำหรับพนักงาน มีประเด็น ทางภาษีอากร ที่บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญ เพราะสวัสดิการบางอย่างที่นายจ้างให้แก่พนักงาน ตามกฏหมายภาษีอากร ต้องบวกเพิ่มเป็นเงินได้ของพนักงาน และสวัสดิการสำหรับผู้บริหารอีกหลายรายการ ที่ต้องบวกเป็นเงินได้ของผู้บริหารด้วย เช่น ค่าเช่าบ้านที่นายจ้างออกให้ ค่าน้ำมันรถ เงินเบี้ยประกัน เลี้ยงอาหารกลางวัน รถรับส่ง ฯลฯ ซึ่งตามกฏหมาย ประมวลฯ มีกำหนดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินเดือนค่าจ้าง และเงินจ่ายครั้งเดียวเพราะเหตออกจากงาน เมื่อถูกสรรพากรตรวจพบ อาจถูกเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ทำให้บริษัท เสียประโยชน์ได้ รวมทั้ง ต้องทราบเกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองแรงงาน ที่หัวหน้างานควรทราบและระมัดระวัง

การให้สวัสดิการ หัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ที่สรรพากรยอมรับ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. เทคนิคการจัดทำคู่มือสวัสดิการพนักงานเพื่อสิทธิประโยชน์และวางแผนภาษี และกฎหมายแรงงาน 
2. “สวัสดิการ” คืออะไร ค่าจ้างตามความหมายของประมวลฯ ต่างจากกฎหมายแรงงานอย่างไร 
3. สวัสดิการที่นายจ้างจัดให้ อย่างไหนต้องบวกเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงาน 
4. เงินจ่ายครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน เกษียณ เลิกจ้าง ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร 
5. สวัสดิการที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ มีอะไรบ้าง แนวทางที่ถูกต้อง 
      ที่พักที่นายจ้างจัดให้ จ่ายค่าเช่าบ้าน 
      ค่าชุดทำงานเครื่องแบบ ตัดให้หรือ ให้เป็นเงิน รายปี มีปัญหาอย่างไร 
      ปัญหา รถรับ-ส่ง พนักงาน รูปแบบอย่างไร จึงจะไม่ถูกประเมินภาษี 
      ค่าเบี้ยเลี้ยง อาหาร ค่าที่พัก ต้องบวกเพิ่มหรือไม่ 
      อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา ให้ทุนการศึกษา ให้รางวัล มีแนวทางอย่างไร มีอาหารกลางวัน ออกค่าน้ำมันรถให้ เหมาจ่ายรายเดือนได้หรือไม่ 
7. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขาย เซลล์ ต้องบวกเพิ่มเป็นรายได้ใช่หรือไม่ 
8. กาแฟ-ชา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ารับรองมีหลักเกณฑ์อย่างไรต่างจากสวัสดิการอย่างไร 
9. จ่ายเบี้ยประกันภัยหมู่ ประกันอุบัติเหตุ สุขภาพ โบนัสกรรมการ ฯลฯ 
10. เลี้ยงรับรองของกรรมการ ซื้อสินค้าในราคาถูก จัดงานปีใหม่ ให้ทองและของรางวัล สมาชิกสปอร์ตคลับ รถประจำตำแหน่ง มีหลักเกณฑ์อย่างไร ให้ถูกใจสรรพากร มอบของขวัญ เงินช่วยเหลือ งานแต่งงานศพ ให้กู้ดอกเบี้ยต่ำ ให้ Notebook Iphone Tablet ให้ใช้อินเตอร์เน็ต เป็นประโยชน์ เพิ่มหรือไม่ 
11. เงินจ่ายครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 48(5)อย่างไร 
12. เงินที่จ่ายเพราะเหตุเลิกจ้าง และชดเชยตามกฏหมายแรงงาน ได้รับยกเว้นอย่างไร 
13. คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543 วิธีคำนวณ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่ละกรณี 
14. เงินบอกกล่าวล่วงหน้า จ่ายอย่างไรให้ถูกต้องตามกฏหมาย คุ้มครอง แรงงาน 
15. ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน ต่างจากการจ้างเหมาอย่างไร 
16. ข้อตกลง สภาพการจ้างมีความสำคัญอย่างไร จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ 
17. เลิกจ้างอย่างไรให้ถูกกฏหมาย จ่ายค่าชดเชยอย่างไรให้ถูกต้อง ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน 
18. หลักการคิดคำนวณ ค่าจ้าง การทำงานในวันหยุด OT ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน 
19. ออกใบเตือน การจ้างพนักงานทดลองงาน วันหยุด วันลา วันพักผ่อน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน 
20. ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท สวัสดิการถือเป็นค่าแรงได้หรือไม่ ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน 
21. ทางออก การจ้าง แบบ SUBCONTRACT หนีปัญหาได้จริงหรือไม่ ......มีทางออกอย่างไร 
ตอบคำถามและให้เทคนิคการเลือกใช้ประโยชน์จากการวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงานให้เกิดประโยชน์กับองค์กร

แนวทางการฝึกอบรม
 เป็นการบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และกรณีศึกษา ข้อหารือ ของสรรพากร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม