หลักสูตรฝึกอบรม กฎหมายสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กฎหมายสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
เมื่อองค์กรนำระบบ ISO 14001:2015 มาใช้ในองค์กร มิได้หมายความจะใช้แค่ข้อกำหนดตามระบบเพียงอย่างเดียว จะต้องเรียนรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะหากไม่ปฏิบัติตาม หรือมีการละเมิดทำให้เกิดของเสียต่างๆปล่อยไปยังชุมชน ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะทำให้องค์กรนั้นเสียภาพลักษณ์ และอาจถูกดำเนินคดีฟ้องร้องต่างๆ ดังนั้นจึงต้องดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเรียนรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับใช้การการบริหารงานสิ่งแวดล้อม ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อธำรงรักษาการทำธุรกิจให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับข้อกำหนด
2. โครงสร้างและลำดับความสำคัญของกฎหมาย
3. กฎหมายสิ่งแวดล้อม
4. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ
7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับของเสีย
8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
9. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเสียง
11. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
12. การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและประเมินความสอดคล้อง
13. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
• การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
• การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม