หลักสูตรฝึกอบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน ผู้บริหารต้องรู้ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน ผู้บริหารต้องรู้

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
  ในการประกอบกิจการใดๆนั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ดูแลการจ้างงาน จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเบื้องต้น เพราะเมื่อใดที่เกิดการจ้างงาน ลูกจ้างและนายจ้างจะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย และการสร้างความเป็นธรรมร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
  ฉะนั้นหลักสูตรนี้เน้นวิธีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เพื่อให้หะวหน้างาน นายจ้าง ลูกจ้างทำงานร่วมกันภายใต้กฎหมายแรงงาน โดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และช่วยกันสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยหลักและวิธีการที่เข้าใจกันมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของกฎหมายแรงงานเบื้องต้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมภายใต้การทำงานร่วมกัน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา ภาพรวมของกฎหมายแรงงาน
อบรม สัมมนา การจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน
อบรม สัมมนา อัพเดทกฎหมายแรงงาน (Update 2562)
อบรม สัมมนา การทำสัญญาจ้างแรงงาน
อบรม สัมมนา การทำสัญญาจ้างตามประเภทงาน
อบรม สัมมนา ระยะเวลาในการทดลองงานแบบไหนถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง
อบรม สัมมนา การจ้างผู้รับจ้างงานภายนอก หรืองานตามโครงการ
อบรม สัมมนา การใช้แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก
อบรม สัมมนา ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยการจัดทำเป็นคู่มือ
อบรม สัมมนา ข้อบังคับระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
อบรม สัมมนา ประเภทของการลา สวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ
อบรม สัมมนา วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
อบรม สัมมนา การคิดค่าล่วงเวลา
อบรม สัมมนา การขึ้นค่าจ้าง และการจ่ายโบนัสประจำปี
อบรม สัมมนา พ.ร.บ.บัญญัติแรงงานสัมพันธ์
อบรม สัมมนา การลงโทษทางวิจัย การออกหนังสือเตือน และการพักงาน
อบรม สัมมนา พ.ร.บ.บัญญัติแรงงานประกันสังคม และเงินทดแทน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
HR หัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%
กิจกรรมและWork shop ถาม-ตอบ 40%
ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม