หลักสูตรฝึกอบรม กฏหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 2 วัน
(Law Techniques for Supervisor)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กฏหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน (Law Techniques for Supervisor)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันมีกฎหมายแรงงาน และกฎเกณฑ์มาตรฐานของลูกค้าที่มีผลกระทบต่อการสั่งซื้อสินค้า หากบริษัทผู้ผลิต/บริการไม่ปฏิบัติตาม ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่กระทำการแทนนายจ้าง เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายให้ถูกต้องกับลูกจ้าง และความต้องการของลูกค้า หากบริษัท หรือผู้แทน กระทำการผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายกับลูกจ้าง หรือสถานประกอบการ จะมีโทษขั้นเบาถึงขั้นรุนแรง โทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี/ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท/ หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือลูกค้าไม่สั่งสินค้า ฉะนั้นหากผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบหน้าที่ หรือผู้กระทำการแทนนายจ้าง ไม่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน ยอมก่อให้เกิดปัญหาและความเสียหายในภายหลัง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกกับลูกจ้างตามกฎหมาย ในหลักสูตรกฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิด และปฏิบัติให้ถูกต้อง เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 เพื่อภาพพจน์ที่ดีของบริษัท ทำให้ลูกค้าเชื่อถือ โดยเฉพาะบริษัทที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อให้หัวหน้างาน ปฏิบัติงานต่อลูกน้องด้วยความถูกต้อง และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ตัวอย่างข้อกฎหมายที่ลูกค้าบังคับให้สถานประกอบการปฏิบัติ 
กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้
       กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
       กฎหมายประกันสังคม
       กฎหมายกองทุนเงินทดแทน
       กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
       ความเกี่ยวข้องและความรับผิดชอบของนายจ้าง และหัวหน้างาน
       ความผิดและบทลงโทษสำหรับนายจ้าง หัวหน้างาน
       ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของลูกค้าและกฎหมายแรงงาน
ถามตอบ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม