หลักสูตรฝึกอบรม กรอบความคิดการตลาดดิจิตอลและบทเรียนจากโควิด 19 - หลักสูตร 1 วัน
(Digital marketing mindset after Covid-19)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กรอบความคิดการตลาดดิจิตอลและบทเรียนจากโควิด 19 (Digital marketing mindset after Covid-19)

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

(โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการ/แนวความคิด
  ปัจจุบันมีเครื่องมือออนไลน์มากมายให้เลือกใช้ แต่หลายคนกลับไม่สามารถใช้หลักการทางการตลาด ให้เป็นเนื้อเดียวกันได้จนผลออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจ บางคนใช้กรอบความคิดของธุรกิจ B2C มาใช้กับการตลาด B2B ส่งผลทำให้สื่อสารไม่ตรงจุด การทำการตลาดในยุคดิจิตอลจึงต้องเข้าใจแก่นของการตลาดถึงจะสามารถใช้ เครื่องมือทางดิจิตอลสร้างรูปแบบที่จะช่วยเพิ่มรายได้กลับสู่องค์กรแบบ B2Bได้
  นอกจากนี้หลายๆธุรกิจต่างเผชิญกับเหตุการณ์โควิด19 มา จะทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อธุรกิจ ในด้านการปฏิบัติการมาก การทำความเข้าใจวิกฤติแต่ละแบบเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการตลาดดิจิตอลนั้น จึงควรหยิบยกมาต่อยอดกันในองค์กรเพราะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนเห็นเข้าใจปัญหาและเห็นภาพเดียวกัน มีผลกระทบต่อตัวพนักงานและธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก การใช้เครื่องมือทางดิจิตอลและการมีกลยุทธ์รับมือในแต่ละวิกฤต จึงเป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจและใช้มาช่วยสร้างโอกาส
  การทำการตลาด/การขายดิจิตอลทางธุรกิจ B2B ในยุคโควิด19 จะลดการพบเจอหน้าโดยตรง แต่ปฏิสัมพันธ์ สื่อสารทางดิจิตอลแทน ซึ่งมีภาพเป็น funnel (กรวย) จากการดึงผู้มุ่งหวังให้เป็นกลุ่มเป้าหมายจนกลายเป็นลูกค้า การทำคอนเทนต์และบริหารคอนเทนต์ในแต่ละจุดควรมีกลยุทธ์และหลักการบริหารของทีมเพื่อให้เป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานสร้างยอดจากลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธภาพและพัฒนาต่อไปอย่างเป็นระบบ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้เข้าใจระหว่างการผสานเรื่องดิจิตอลกับเรื่องการตลาดให้เป็นเนื้อเดียวกัน
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดดิจิตอลผ่านความถนัดของตนเองเพื่อพัฒนาองค์กรได้เอง
เพื่อสร้างแนวทางการรับมือจากวิกฤตภายนอกในครั้งถัดๆไปผ่านการตลาดดิจิตอลได้
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางปฏิบัติในการใช้เครื่องมือต่างๆคิดคอนเทนต์ทางการตลาดดิจิตอลให้ องค์กร
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสร้างคอนเทนต์ที่สื่อสารส่งผลไปยังสมองส่วนที่มีหน้าที่ตัดสินใจ
เพื่อสร้างแนวทางการทำงานการทำคอนเทนต์ของธุรกิจ B2B และกำหนดตัวชี้วัดที่ใช้วัดเองได้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
 Part 1 : เช็คกรอบความคิดการตลาดยุคดิจิตอล?
       เรา Digital แล้ว แต่เรา digitized ด้วยไหม?
       การตลาดกับการขาย เมื่อเป็น digital แล้วเป็นยังไง?
       กรอบความคิดเรื่อง digital marketing ของ B2C และ B2B ที่ต่างกันอย่างไร?
       เทรนด์ปัจจุบันและในอนาคตที่มีผลต่อเรื่อง digital อย่างไร มีอะไรบ้าง?
       การตั้งเป้าเพื่อพัฒนาการขายและการตลาด digital
       Workshop : กิจกรรมกลุ่ม Digital mindset reflection ผ่านคำถามกระตุ้นไอเดีย
 Part 2 : บทเรียนจากเหตุการณ์โควิด-19 กับมุมมองการทำตลาดด้วยดิจิตอล?
       ผลกระทบจากโควิด19 ส่งผลกับธุรกิจเราอย่างไร
       ตัวอย่างการรับมือโควิดของบริษัทต่างๆ
       ธุรกิจที่เป็น digital กับธุรกิจที่ไม่ digital
       กรอบความคิดการรับมือกับวิกฤตจากภายนอก 4 แบบ
       Group Discussion : วางแนวทางการใช้ดิจิตอลรับมือวิกฤตจากภายนอก
 Part 3 : ร่างแผนการตลาดดิจิตอลของเราเอง
       ภาพรวมของการตลาด digital ผ่าน Marketing funnel
       การเลือกใช้ platform ต่างๆเพื่อสร้าง traffic ให้กับธุรกิจ B2B
       รูปแบบ content ที่เหมาะสมในธุรกิจ B2B แต่ละช่วง funnel
       ทำ Marketing content เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำด้วยหลักการ Persona
       Workshop : กำหนด Persona & เลือกรูปแบบคอนเทนต์วางใน funnel
 Part 4 : เทคนิคของการทำคอนเทนต์ที่ขายแบบไม่ขาย
       การสร้างคอนเทนต์ที่สื่อสารให้สมองอยากได้
       เทคนิคบนออนไลน์แบบต่างๆที่ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจ
       ตัวอย่างของค่าต่างๆเพื่อวัดผลคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มต่างๆ
       หลักการบริหารการเขียนคอนเทนต์อย่างมีกลยุทธ์
       Workshop : เขียนแผน กำหนดตัวชี้วัด และหัวข้อคอนเทนต์เพื่อสร้าง Lead

กระบวนการสอน
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่เลือกนำความรู้ที่เรียนไปใช้กับงานที่ตัวเองสนใจ สามารถนำไปใช้ได้ทันทีด้วยแนวทางของตัวเอง
การสร้างแนวความคิดใหม่ (Training & Group coaching) ด้วยการใช้คำถามกระตุ้นความคิด ดึง องค์ความรู้จากตัวผู้เรียนให้เชื่อมกับเนื้อหาที่แต่ละบุคคลสนใจ
การฝึกอบรมมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมความท้าทายของสถานการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน
    - การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
    - workshop : กระตุ้นให้นำสิ่งที่สอนมาฝึกใช้ มาลองผิดลองถูก แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
    - การนำเสนอ : เพื่อให้เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
    - การบ้าน : เพื่อการสร้าง commitment ให้ผู้เรียนนำไปใช้ต่อหลังการอบรม
วิทยากรทำหน้าที่เพียงเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนนั้นๆ โดยให้ความสำคัญกับกรอบความคิดที่อยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

ผลที่คาดว่าจะได้
1. ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจระหว่างเรื่องดิจิตอลและเรื่องการตลาดให้เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน
2. ผู้เข้าอบรมได้ถอดบทเรียนจากการระบาดของโควิดมาปรับใช้กับการตลาดออนไลน์เพื่อวาแผนรับมือวิกฤตจากภายนอกองค์กรครั้งหน้าได้
3. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกร่างแผนการตลาดออนไลน์กับธุรกิจ B2B ผ่าน Marketing funnel ของตัวเอง
4. ผู้เเข้าอบรมได้ฝึกใช้เครื่องมือ Persona ในการทำความเข้าใจลูกค้าในรูปแบบที่เหมาะสมต่างๆกัน
5. ผู้เข้าอบรมเข้าใจลำดับงานของการบริหารคอนเทนต์และกำหนดตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลอย่างมีกลยุทธ์

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
นักการตลาด
พนักงานขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม