หลักสูตรฝึกอบรม กรอบความคิดประสิทธิภาพของหัวหน้างานคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Mindset of The Best Supervisor)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กรอบความคิดประสิทธิภาพของหัวหน้างานคุณภาพ (Effective Mindset of The Best Supervisor)

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเป็นหัวหน้างานระดับคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากทั้ง 360 องศานั้น อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปหากมีความตั้งใจจริง ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ทักษะความรู้และคุณลักษณะหลายด้านมาประกอบกัน เนื่องจากหัวหน้างานนอกจากจะต้องทำงานในส่วนของตัวเองแล้ว ยังต้องบริหารทรัพยากร บริหารข้อมูล และดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่นทำงานได้สำเร็จลุล่วง และมีความพร้อมในการพัฒนา ตนเองอยู่เสมอ
ซึ่งหัวหน้างานต้องมีคุณลักษณะของต้นแบบ (Modeling, theorized by Albert Bandura) ที่จะเป็นแบบอย่างให้กับทีมงานได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม ทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตน และในด้านสังคม จากหลักการทางประสาทวิทยา (Neuroscience) พฤติกรรมของมนุษย์ล้วนเกิดมาจากความคิด อารมณ์และความรู้สึกทั้งสิ้น ดังนั้นการมีกรอบความคิดที่มีประสิทธิภาพ (Effective Mindset) จึงส่งผลต่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสทธิภาพ (The Best Supervisor) โดยตรง
ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทั้งในการดำเนินชีวิตและในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตัวหัวหน้าและผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความวิตก กังวลกับสิ่งที่ประดังเข้ามา
ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร หากหัวหน้างานยังคงมีกรอบความคิดประสิทธิภาพ (Effective Mindset) ซึ่งประกอบด้วย 12 หลักการไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ให้สามารถนำเข้าสู่กระบวนการ เพิ่มพูนและขยายขีดจำกัดไปสู่ขอบเขตใหม่ ก่อให้เกิดเป็นอุดมคติ และทำตามอุดมคตินั้น หลักการนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาส่วนตน ส่วนทีมงานและส่วนสังคมของหัวหน้างาน ก็จะทำได้อย่างแท้จริงและการกระตุ้นทีมงานด้วยการโค้ช (Coaching) เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดมุมมองแนวคิดจากศักยภาพที่มี

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพโดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาตนเองตามแนวทางกรอบความคิดประสิทธิภาพของหัวหน้างานคุณภาพ (Effective Mindset of The Best Supervisor)
เพื่อเสริมสร้างทักษะ ทัศนคติ มุมมอง แนวคิด อุดมคติที่สำคัญในการเป็นหัวหน้างานคุณภาพให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้และเป็นที่ยอมรับของทีมงานและองค์กร
เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำเทคนิค ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
การสร้างกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
     อบรม สัมมนา สนุกกับการสร้างกรอบความคิด Mindset
     อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดในการสร้างการบริหารงานคุณภาพ
     อบรม สัมมนา การรับรู้กับประสาทสัมผัสทั้ง 5
     อบรม สัมมนา การเข้าใจกระบวนการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
     อบรม สัมมนา การสร้างมุมมองความคิดกับการทำงาน
     อบรม สัมมนา บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
     อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดกรอบความคิด Mindset ในการทำงานของตนเอง
คุณเป็นได้มากกว่าที่คุณคิด…ด้วยการพัฒนาตนเอง
     อบรม สัมมนา คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้
     อบรม สัมมนา อุปสรรคของการพัฒนาตนเอง
     อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นศักยภาพของตนเอง
     อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
     อบรม สัมมนา เทคนิคการนำศักยภาพตนเองมาใช้ผ่านการโค้ชตนเอง (Self-Coaching)
     อบรม สัมมนา Workshop : การเอาชนะหลุมพรางตนเอง
หลักการ 12 ประการ สร้างความตระหนักรู้ ในการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
     อบรม สัมมนา สำรวจหลักการที่ใช้ในการบริหารงาน
     อบรม สัมมนา ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ดี
     อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
     อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
     อบรม สัมมนา หลักการกรอบความคิดประสิทธิภาพ (Effective Mindset ) 12 ประการของหัวหน้างานคุณภาพ
     อบรม สัมมนา แบบวิเคราะห์หลักการ 12 ประการของหัวหน้างานของตนเอง ( Self - Awareness)
     อบรม สัมมนา Workshop : กระบวนการพัฒนากรอบความคิดประสิทธิภาพ หัวหน้างานคุณภาพของตนเอง
ทักษะสำคัญในการสร้างทีมงานคุณภาพ
     อบรม สัมมนา การเข้าใจธรรมชาติและพฤติกรรมของคน
     อบรม สัมมนา การสื่อสารคุณภาพ ( Communication Mindset)
     อบรม สัมมนา การใช้หลักจิตวิทยาในการบริหาร(Positive Mindset)
     อบรม สัมมนา การกระตุ้นทีมงานด้วยการโค้ช ( Coaching )
     อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ (Successful Mindset)
     อบรม สัมมนา การสร้างความผูกพันในทีมงานและองค์กร (Engagement Mindset)
     อบรม สัมมนา หัวหน้างานในฐานะพี่เลี้ยง (Mentor)
     อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างทีมงานประสิทธิภาพด้วยกรอบความคิดประสิทธิภาพ ของหัวหน้างานคุณภาพ
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนในการพัฒนาตนเอง

กลุ่มผู้เข้าอบรม
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
ในการอบรมวิทยากรใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) เนื่องจากผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่) เกิดความตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดีที่จะปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเองใหม่
โดยใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง ( Group Coaching) และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่นและการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น (รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม