หลักสูตรฝึกอบรม กรอบความคิดสู่ความสำเร็จ ด้วยการทำงานเชิงรุก - หลักสูตร 1 วัน
(Mindset for Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กรอบความคิดสู่ความสำเร็จ ด้วยการทำงานเชิงรุก (Mindset for Success)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักสูตร การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

  ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill)   

หลักสูตร เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ

  ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill)   

หลักการและเหตุผล
“งานก็เยอะอยู่แล้ว จะเอาเวลาที่ไหนไปพัฒนาคนอื่น”
“เราไม่ใช่คนสร้างปัญหา ทำไมต้องมารับผิดชอบด้วย”
“เราก็ทำงานเต็มที่แล้ว แต่สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย จะให้ทำอย่างไร 


   ความสำเร็จขององค์กรจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของแต่ละแผนก ความสำเร็จของผู้นำก็เป็นผลมาจากความสำเร็จของบุคลากรภายในทีมงานเช่นกัน แม้หัวหน้าหรือผู้จัดการจะเป็นคนเก่งมีความสามารถมากเพียงใด แต่หากมัวแต่ทำงานเชิงรับ ทำงานตามหน้าที่ โดยไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการทำงานของตนเอง ไม่มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ก็อาจทำให้เป้าหมายที่ได้รับมอบหมายอาจไม่สำเร็จ หรือหากสำเร็จได้ก็อาจเปลืองพลังของหัวหน้าจนไม่มีเวลาไปพัฒนาตนเอง หรือสร้างโครงการใหม่ๆ ได้ เพราะต้องมัวเสียเวลาไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทนทีมงาน
   การทำงานเชิงรุกเป็นการเริ่มต้นที่ตนเอง ที่รักและเคารพในคุณค่าของตนเอง มองเห็นว่าตนเองมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและนำมาใช้กับการทำงานได้เพิ่มขึ้น โดยไม่ติดอยู่กับหลุมพรางของพื้นที่ปลอดภัย ความคุ้นชิน หรือแม้กระทั่งความสำเร็จเดิมๆ จนเผลอหยุดการพัฒนาตนเอง 
   เพื่อมีกรอบความคิดที่ดีกับตนเอง ก็จะมีมุมมองเชิงบวกต่อผู้คนรอบข้างได้มากขึ้น สามารถมองเห็นศักยภาพของทีมงาน ศักยภาพขององค์กรในมุมมองที่กว้างขึ้น เห็นโอกาสในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ให้กับทีมงานและองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง 
    การสร้างกรอบความคิดสู่ความสำเร็จ เป็นการมองเห็นศักยภาพทั้งในระดับตนเอง ทีมงาน และองค์กร และให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ต้องการ โดยไม่ติดหลุมพรางของอุปสรรคและข้อจำกัดจากสถานการณ์รอบข้างที่ไม่เอื้ออำนวย แต่พยายามหาทางเลือกใหม่ๆ มาสร้างเป็นแผนกลยุทธ์ที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จตามความตั้งใจอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาแนวคิดการทำงานเชิงรุกสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายให้เกิดความสำเร็จแก่ตนเอง ทีมงาน และองค์กร ตามเป้าหมายที่ได้รับ
2. ฝึกฝนการใช้เครื่องมือและพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อวางแผนการทำงานของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และมอบหมายงานเพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน
3. เรียนรู้เทคนิคและแนวทางในการพัฒนาทีมงานเพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ช่วงที่ 1 Exploration สำรวจกรอบความคิดเพื่อการมองเห็น ยอมรับ และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง 
       ส่องกระจกเพื่อสำรวจกรอบความคิดในการทำงานเชิงรุกของตนเอง
       คุณสมบัติของการเป็นผู้นำทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างความสำเร็จ
       ธรรมชาติของสมองกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
       กิจกรรม Proactive Score สำรวจจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาต่อเนื่องของตนเองในฐานะผู้นำทำงานเชิงรุก Break 
 ช่วงที่ 2 Empowerment สร้างกรอบความคิดที่เชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานเชิงรุกของตนเอง 
       สำรวจหลุมพรางทางความคิดที่อาจทำให้เราเลือกทำงานเชิงรับ
       เทคนิคในการก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิดเพื่อการทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์
       ค้นหาความสำเร็จในรูปแบบของตนเองเพื่อนำมาต่อยอด 
       กิจกรรม Success Pattern ค้นหารูปแบบความสำเร็จของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจและนำมาใช้สร้างความสำเร็จครั้งใหม่ 
ช่วงที่ 3 Expand ต่อยอดศักยภาพด้วยเทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาทีมงาน 
       เทคนิคในการทำงานและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
       Teach Train Coach Consult ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาทีมงาน
       ทักษะการฟังเพื่อเข้าใจผู้อื่น การตั้งคำถามที่ทรงพลัง และการสะท้อนเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
       กิจกรรม TAPS Model ทดลองสอนงานและมอบหมายงานให้ทีมงานบนบทบาทที่แตกต่างกัน 
 ช่วงที่ 4 Engage เชื่อมโยงความรู้ศักยภาพภายในตนเอง เพื่อใช้ในการฝึกฝนการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์เสมือนจริง
       การประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับสถานการณ์การทำงานที่ท้าทาย
       กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงาน เพื่อสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน
       การรักษาทัศคติเชิงบวกในการทำงานเป็นทีม 
       กิจกรรม Role Playing for Success ทดลองแก้ไขสถานการณ์ที่จำกัดด้วยองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ เพื่อให้ได้ความสำเร็จที่ต้องการ 
 ช่วงถามตอบปัญหา 
การบ้านและแนวทางการติดตามผล

แนวทางการฝึกอบรม
 Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี 
       Teaching for Knowledgeเพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
       Training for Skillเพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรมและกรณีศึกษา 
       Coaching for Exploreเพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
       Coaching for Changeใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 Brain Based Training ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม