หลักสูตรฝึกอบรม กรอบความคิดหัวหน้างานชั้นเยี่ยม - หลักสูตร 1 วัน
(Mindset of The Great Leader)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กรอบความคิดหัวหน้างานชั้นเยี่ยม (Mindset of The Great Leader)

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   หัวหน้างานชั้นเยี่ยม ต้องสามารถบริหารทีมงานได้ทั้งเรื่องการสั่งงาน และการสอนงาน เป็นต้นแบบในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างคุณลักษณะให้ทีมงานเกิดความเชื่อถือ ไว้วางใจ และสร้างพลังใจให้ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผล
   การจะเป็นหัวหน้างานไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเป็น “หัวหน้างานที่ดีเยี่ยมและครองใจทีมงาน” นั้น ก็ไม่ง่ายเช่นกัน เพราะต้องมีกรอบคิด (Mindset) ของหัวหน้างาน มีการบริหารความสมดุลของตนเองทั้งส่วนงาน กับส่วนตน มีจิตวิทยาในการบริหารจัดการทีมงาน และยังต้องบริหารจิตใจของตนและคนในทีมให้มีความเข้มแข็งมีพลัง และมีความสุขด้วย
   การพัฒนาพนักงานดีๆเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้างาน การพัฒนาทักษะของหัวหน้าให้เป็นหัวหน้าชั้นเยี่ยม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากไม่มี จะกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารทั้งส่วนงานและคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนบางครั้งอาจกล่าวได้ว่า “องค์กรได้สูญเสียพนักงานดี ๆ ไปคนหนึ่ง แล้วกลับได้หัวหน้างานแย่ ๆ มาแทน” งานก็ไม่เดิน คนก็มีปัญหา อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและการเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต

วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะของหัวหน้างานชั้นเยี่ยม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการปรับแนวคิด และพฤติกรรมในการบริหารทีมงาน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อใช้ในการบริหารทีมงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้อื่น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ตระหนักถึงความสำคัญของความสมดุลในส่วนงานและส่วนตน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการสื่อสารในทีมงาน (Communicational), การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration), การสอนงาน ( Coaching),  และการติดตามผลงาน (Monitoring)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักสำคัญของหัวหน้างานชั้นเยี่ยม
       เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้ความแตกต่าง
       กรอบคิด (Mindset) ของหัวหน้างาน
       คุณลักษณะและ ประเภทของหัวหน้างาน
การพัฒนาสู่หัวหน้างานชั้นเยี่ยม
       การรู้จักและเข้าใจตนเอง
       การรู้จัก เข้าใจ และยอมรับผู้อื่น (ทีมงาน)
       การเรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์
       หลักสำคัญของความสมดุลในส่วนงานและส่วนตน
การสร้างทีมงานคุณภาพด้วยจิตวิทยา
       เทคนิคการสื่อสาร ในการสร้างทีมงานเข้มแข็ง
       เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างพลังสู่ความสำเร็จของงาน
       เทคนิคการสั่งงาน ให้ทีมทำงานด้วยความเต็มใจ
       เทคนิคการสอนงาน ให้ทีมทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
       เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ &ความสุขในที่ทำงาน
แนวทางในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
       ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
       สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะนำกลับไปปฏิบัติ
       Role Playing : จิตวิทยา ของหัวหน้างานชั้นเยี่ยม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมมีการปรับแนวคิดในการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างคุณลักษณะของหัวหน้างานชั้นเยี่ยมให้เกิดกับตน และปรับใช้จิตวิทยาให้สอดคล้องเหมาะสมในการบริหารทีมงาน
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ เทคนิค และวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาตนเอง และทีมงานตามรูปแบบ ของตนเอง เพื่อให้เกิดผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
3. ผู้เข้าอบรมมีการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลในส่วนงานและส่วนตน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็ง สร้างพลัง และสร้างความสุขในที่ทำงานให้มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
หลักสูตรนี้จะนำเสนอทักษะต้นแบบ (Model) ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ตามแนวคิดจิตวิทยาให้กับผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของตนเอง (Leadership) ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยาของการพัฒนาพฤติกรรมพนักงานจากภายในตัวของพนักงานเอง (Inside Development)  เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี ทั้งเรื่องการบริหารงาน และบริหารคน ด้วย จิตวิทยาการสื่อสาร (Communication)  การจูงใจ (Motivation)  การสอนงาน (Coaching)  การติดตามและการประเมินผลงาน (Monitoring and Evaluation)  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการก้าวสู่ความพร้อมของหัวหน้าที่จะนำพาทีมที่พร้อมด้วยศักยภาพ และเต็มเปี่ยมด้วยความสุขในการทำงาน ไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไปได้อย่างดีเยี่ยม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม