หลักสูตรฝึกอบรม กรอบความคิดแบบเติบโตในยุคดิจิทัล - หลักสูตร 1 วัน
(The Growth Mindset Mastery Unleashing Your Potential)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กรอบความคิดแบบเติบโตในยุคดิจิทัล (The Growth Mindset Mastery Unleashing Your Potential)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การแพร่ระบาดของโรคโควิด19, สงครามยูเครนที่ยืดเยื้อ, ปัญหาเศรษฐกิจถดถอย ทุกธุรกิจต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเปราะบางในปัจจุบันที่เรียกว่ายุค BANI ซึ่งทุกองค์กรต่างต้องพยายามปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ และองค์กรที่มีพนักงานที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตมีแนวโน้มที่จะยอมรับความเสี่ยง กล้าเผชิญความผิดพลาด และเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรนี้ช่วยพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของผู้เข้าอบรมให้นำหน้าคู่แข่งและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
กรอบความคิดแบบเติบโตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของทุกธุรกิจ เพราะเป็นจุดเริ่มของแนวคิดและพฤติกรรมที่เปิดกว้างที่พร้อมเรียนรู้และปรับตัวได้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร กรอบความคิดนี้มีจุดเด่น คือ เชื่อในความสามารถของบุคคลว่าทุกคนนั้นสามารถพัฒนาได้ผ่านการทำงานหนักและความมุ่งมั่นมากกว่าที่จะยึดติดว่าเป็นลักษณะตายตัวที่ติดมาแต่กำเนิด
ความสำเร็จขององค์กรที่มาจากกรอบความคิดแบบเติบโตนั้นมีมากมาย จะเห็นได้จากบริษัทที่มีวัฒนธรรมแบบกรอบความคิดแบบเติบโตนั้นมีแนวโน้มที่เพิ่มความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน นอกจากนี้ กรอบความคิดแบบเติบโตยังส่งเสริมให้ที่ทำงานมีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากแต่ละคนได้รับการสนับสนุนให้รับความท้าทายใหม่ๆ และเรียนรู้จากผู้อื่น
ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญในการปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโตในตัวบุคคลและองค์กรโดยรวม หากองค์กรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการพัฒนา และให้โอกาสแก่พนักงานจะทำให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้า และยังส่งเสริมให้องค์กรเกิดการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน กรอบความคิดแบบเติบโตจึง เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจในยุคปัจจุบัน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเทคนิคในการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยให้บุคคลและองค์กรปรับตัวและเติบโตเพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพิ่มขีดศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
 • เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของกรอบความคิดแบบเติบโตในยุคดิจิทัล
 • ระบุความแตกต่างระหว่างกรอบความคิดแบบคงที่และแบบเติบโต และลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
 • ขยายความเชื่อที่จำกัดและก้าวข้ามอุปสรรคที่ขัดขวางของกรอบความคิดแบบตีบตัน
 • ยอมรับความท้าทายและรับความเสี่ยงเพื่อปลูกฝังความคิดในการเติบโต
 • ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตรเพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • 6พัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตในมิติที่หลากหลาย ทำให้องค์กรกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • ประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปปรับวิธีสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าด้วยเทคนิคทางจิตวิทยาประยุกต์
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและยกระดับการบริการของตนเองเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
 • มีบุคลิกภาพที่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเองและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้
 • พัฒนาทักษะการฟังเพื่อให้เข้าใจความต้องการลูกค้าด้วยเทคนิคการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ
 • มีความสุขจากการให้บริการและจัดการความเครียดที่เกิดจากการงานบริการได้ดีขึ้น
 • เข้าใจความต้องการลูกค้าที่หลากหลายและรับมือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นมืออาชีพ
  อบรม สัมมนา
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Introduction to Growth mindset : บทเกริ่นนำ Growth Mindset
     • ภาพรวมของ Growth Mindset และประโยชน์ต่อธุรกิจและตัวคุณ
     • ความสำคัญของ Growth Mindset ในที่ทำงานและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
Understanding the Concept of Growth Mindset : แนวคิดของ Growth Mindset ของ แครอล ดเวค
     • นิยามความหมายและห้ามิติของ Growth Mindset ของ แครอล ดเวค
     • ความแตกต่างระหว่าง Growth Mindset กับ Fixed Mindset
     • Growth Mindset ต่อประสิทธิภาพการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงาน
Identifying Your Mindset : กรอบความคิดของคุณเป็นแบบไหน
     • แบบทดสอบประเมินกรอบความคิดของคุณเอง: แบบเติบโตหรือตีบตัน
     • ผลกระทบของกรอบความคิดของคุณมีต่องานและชีวิตส่วนตัวของคุณแค่ไหน
     • พัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตด้วยแค่เริ่มทำสิ่งนี้
Building a Growth Mindset : เริ่มสร้าง Growth Mindset ด้วยสามขั้นตอน
     • วางกลยุทธ์เพื่อพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต
     • เปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายและความผิดพลาดเพื่อเติบโต
     • ส่งเสริมแรงบวกเพื่อสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต
Overcoming Obstacles to Growth : วิธีเอาชนะอุปสรรคสู่การเติบโต
     • ตระหนักและเอาชนะความเชื่อที่จำกัดขีดความสามารถและความสงสัยในตนเอง
     • ปลูกฝังแนวคิดล้มแล้วลุกและกัดไม่ปล่อยในการเผชิญกับความท้าทาย
     • ปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโตในผู้อื่นและสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำงานแบบเติบโต
Applying Growth Mindset in the Workplace : การประยุกต์ Growth Mindset ไปใช้ในที่ทำงาน
     • ตัวอย่างของ Growth Mindset ในการทำงานขององค์กรระดับโลก
     • เคล็ดลับที่ใช้ได้จริงในการปรับกรอบความคิดเพื่อการเติบโตเข้ากับงานประจำวันของคุณ
     • กลยุทธ์ในการสร้างและแนะนำให้ทีมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต
Reflection and Action Planning : ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และการวาง Action plan
     • สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้กันและวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ในที่ทำงาน
     • กำหนดเป้าหมายที่บรรลุผลได้สำหรับการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตระยะสั้น/กลาง/ยาว
     • วางแผนและเขียนแนวทางปฏิบัติรายบุคคลเพื่อการเติบโตและการพัฒนา
Summary : บทสรุป
     • ผู้เข้าอบรมทบทวนประเด็นสำคัญ (30 นาที)
     • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และสร้าง Commitment ร่วมกัน (30 นาที)

กำหนดการอบรม
8:30 - 9:00 : ลงทะเบียนและต้อนรับ
9:00 - 9:30 : ทำความรู้จักกับกรอบความคิดแบบเติบโตและความสำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัล
9:30 - 10:30 : ที่มาและแนวคิดห้ามิติบนกรอบความคิดแบบเติบโตของแครอล ดเวค
10:30 - 10:45 : พักเบรค
10:45 - 11:30 : กรอบความคิดของคุณเป็นแบบไหน
11:30 - 12:00 : เริ่มสร้าง Growth Mindset ด้วยสามขั้นตอน
12:00 - 13:00 : พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:00 : วิธีเอาชนะอุปสรรคสู่การเติบโต
14:00 - 14:30 : การประยุกต์ Growth Mindset ไปใช้ในที่ทำงาน
14:30 - 14:45 : พักเบรค
14:45 - 15:30 : ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และการวาง Action plan
15:30 - 16:00 : บทสรุปและสร้าง Commitment ร่วมกัน

วิธีการสอนในหลักสูตร
• อภิปรายและกิจกรรมกลุ่ม: 60%
• บรรยายและทฤษฎี: 20%
• ฟีดแบคและการโค้ชชิ่ง: 10%
• Journal และแบบฝึกหัด: 5%
• วิดีโอและสื่อ: 5%


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม