หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการสร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Knowledge Sharing Process in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Knowledge Management / หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการสร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในองค์กร (Knowledge Sharing Process in Practices)

หลักสูตรสถาบันหมวด Knowledge Management

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลสู่การปฏิบัติที่สร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนด้วยรูปแบบ 70:20:10 Learning Model อย่างครบวงจร ทำให้เกิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการอบรมตามโปรแกรมอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ
          10% ...... การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning)
          20% ….. การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น (Learning by Others)
          70% ….. การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Learning by Experience)
การสร้างองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) โดยการนำความรู้เชิงบุคคล (Implicit Knowledge) มาสร้างให้เป็นความรู้เชิงกระจ่างชัด (Explicit Knowledge) โดยการใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ในองค์กร และสามารถนำไปใช้ถ่ายทอดต่อไปได้ ทำให้ความรู้ฝั่งลึกในผู้เชี่ยวชาญ (Tacit Knowledge) ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
การออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ทำให้สามารถนำความรู้ที่กระจ่างชัด (Explicit Knowledge) มาสร้างเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบ 70:20:10 Learning Model สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างการเรียนรู้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการถอดความรู้ส่วนบุคคล (Implicit Knowledge) ให้เป็นความรู้กระจ่างชัด (Explicit Knowledge) สร้างเป็นองค์ความรู้ในองค์กรที่เป็นประโยชน์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ นำไปถ่ายถอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ได้อย่างชัดเจน ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (Learning in Practices)
      หลักการเรียนรู้รูปแบบ 70:20:10 Learning Model
      สร้างการเรียนรู้ 10% อย่างมีคุณภาพ
      บริหารจัดการการเรียนรู้ 20% อย่างมีระบบ
      ออกแบบการเรียนรู้ 70% ให้เกิดผลลัพธ์
กิจกรรม : สร้างกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ 70:20:10 Learning Model
องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างองค์ความรู้ในองค์กร
      การจัดทำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ (Content)
     กระบวนการสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ (Process)
     เทคนิคการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิผล (Technique)
     การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
     Workshop : กำหนดแนวทางบริหารจัดการ KM. ในองค์กร
หลักการนำ Tacit Knowledge สร้างเป็น Knowledge Management
      กำหนด Knowledge Management ในรูปแบบต่างๆ
      สร้างวงสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
      เทคนิคการถอดบทเรียนสู่รูปแบบความรู้
      รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ประเภทต่างๆ
      กิจกรรม : การสร้าง Knowledge Management ในองค์กร
การออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model)
      การจัดทำคลิปวิดีโอ (Micro Learning)
      ดำเนินการสอนด้วย Classroom/Virtual Classroom
      การให้คำปรึกษาเพิ่มเติมด้วย Group Coaching/Clinic
      การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor
      การนำเสนอโครงการปฏิบัติงาน (Project Presentation)
      การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow up)
      กิจกรรม : การออกแบบการเรียนรู้ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร