หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการสร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Knowledge Sharing Process in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Knowledge Management / หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการสร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในองค์กร (Knowledge Sharing Process in Practices)

หลักสูตรสถาบันหมวด Knowledge Management

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลสู่การปฏิบัติที่สร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนด้วยรูปแบบ 70:20:10 Learning Model อย่างครบวงจร ทำให้เกิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการอบรมตามโปรแกรมอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ
          10% ...... การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Learning)
          20% ….. การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น (Learning by Others)
          70% ….. การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Learning by Experience)
การสร้างองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) โดยการนำความรู้เชิงบุคคล (Implicit Knowledge) มาสร้างให้เป็นความรู้เชิงกระจ่างชัด (Explicit Knowledge) โดยการใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ในองค์กร และสามารถนำไปใช้ถ่ายทอดต่อไปได้ ทำให้ความรู้ฝั่งลึกในผู้เชี่ยวชาญ (Tacit Knowledge) ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
การออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ทำให้สามารถนำความรู้ที่กระจ่างชัด (Explicit Knowledge) มาสร้างเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบ 70:20:10 Learning Model สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างการเรียนรู้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการถอดความรู้ส่วนบุคคล (Implicit Knowledge) ให้เป็นความรู้กระจ่างชัด (Explicit Knowledge) สร้างเป็นองค์ความรู้ในองค์กรที่เป็นประโยชน์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ นำไปถ่ายถอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ได้อย่างชัดเจน ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (Learning in Practices)
      หลักการเรียนรู้รูปแบบ 70:20:10 Learning Model
      สร้างการเรียนรู้ 10% อย่างมีคุณภาพ
      บริหารจัดการการเรียนรู้ 20% อย่างมีระบบ
      ออกแบบการเรียนรู้ 70% ให้เกิดผลลัพธ์
กิจกรรม : สร้างกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ 70:20:10 Learning Model
องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างองค์ความรู้ในองค์กร
      การจัดทำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ (Content)
     กระบวนการสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ (Process)
     เทคนิคการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิผล (Technique)
     การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
     Workshop : กำหนดแนวทางบริหารจัดการ KM. ในองค์กร
หลักการนำ Tacit Knowledge สร้างเป็น Knowledge Management
      กำหนด Knowledge Management ในรูปแบบต่างๆ
      สร้างวงสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
      เทคนิคการถอดบทเรียนสู่รูปแบบความรู้
      รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ประเภทต่างๆ
      กิจกรรม : การสร้าง Knowledge Management ในองค์กร
การออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model)
      การจัดทำคลิปวิดีโอ (Micro Learning)
      ดำเนินการสอนด้วย Classroom/Virtual Classroom
      การให้คำปรึกษาเพิ่มเติมด้วย Group Coaching/Clinic
      การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor
      การนำเสนอโครงการปฏิบัติงาน (Project Presentation)
      การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow up)
      กิจกรรม : การออกแบบการเรียนรู้ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ