หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(PSDM by Six Think Hats Conceptual)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบเชิงปฏิบัติการ (PSDM by Six Think Hats Conceptual)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ อาจต้องเผชิญกับปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ ทำให้ต้องมีกระบวนการแก้ปัญหาที่ดี (Effective Problem Solving) และการตัดสินใจที่มีข้อมูลและเหตุผลเพียงพอ (Awareness Decision Making) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้
การใช้หลักคิดประเภทต่างๆ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ พร้อมสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีในการตัดสินใจการเลือกใช้เทคนิคของ “ทิศทางการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)” ของ Edward de Bono มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการแก้ปัญหาก็จะทำให้กระบวนการแก้ไขปัญหามีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาทักษะต่างๆ ของหมวกแต่ละใบ จะช่วยทำให้สามารถแก้ปัญหาของบุคคลและการแก้ปัญหาแบบทีม มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น
        ทักษะการฟังที่คำสำคัญด้วยหมวกแต่ละใบ
        ทักษะการใช้คำถามของหมวกแต่ละใบ
        ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกของหมวกแต่ละใบ
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง ผ่านกิจกรรม Role Playing แล้วใช้แบบฝึกหัด (Workbook) ดำเนินการฝึกฝน จะทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ทันที

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจได้ด้วย Style ตัวเองนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วย Workbook ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แก่นสำคัญของหมวกแต่ละใบ แล้วสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆของหมวกแต่ละใบ จนเกิดความเชี่ยวชาญได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาภายในทีมอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
         หลักการแก้ปัญหา & การตัดสินใจ
         ประเด็นสำคัญของการวิเคราะห์ปัญหา
         การแก้ปัญหาด้วยหลักคิดประเภทต่างๆ กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
         การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการตัดสินใจ
         Workshop : กำหนดกรอบความคิดในการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
เทคนิคการใช้ “หมวกและทิศทางการคิด” แก้ปัญหา
        หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
        สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
        ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อตัดสินใจ
        ทิศทางการคิดของหมวกเชื่อมโยงกับการทำงานของสมอง
        Role Playing : การสร้างวง Dialogue กับการใช้หมวก
        Workshop : กำหนดแนวทางแก้ปัญหาของตัวเอง
การพัฒนาทักษะต่างๆกับหมวกแต่ละใบ
        ทักษะการฟังที่คำสำคัญ (Keywords) ด้วยหมวกแต่ละใบ
        ทักษะการใช้คำถามของหมวกแต่ละใบ
        ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกของหมวกแต่ละใบ
        กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะต่างๆด้วยการปฏิบัติจริง
        Role Playing : จับกลุ่มการแก้ปัญหาด้วยหมวก 6 ใบ
การประยุกต์ใช้แนวทางแก้ปัญหา & การตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบ
        องค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในกระบวนการ
        การใช้หมวก 6 ใบกับกระบวนการโค้ช ขั้นตอนดำเนินการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
        Workshop : การใช้แบบฝึกหัด (Workbook) กับปัญหาของตัวเอง
        Role Playing : การใช้แบบฝึกหัด (Workbook) กับปัญหาทีม
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม


หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง