หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการแก้ปัญหา QC Story และเครื่องมือ 7 QC Tools - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการแก้ปัญหา QC Story และเครื่องมือ 7 QC Tools

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
        ในสภาวะของธุรกิจที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา การบริหารองค์กรจึงมีความจำเป็นที่ต้องทำให้เกิดระบบการขับเคลื่อนในการปรับปรุงงานไปด้วยกันทุกภาคส่วนภายในองค์กร ภายใต้แนวทางการบริหารงานแบบ TQM (Total Quality Management) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในด้านต่าง ๆ
        รูปแบบกลุ่มกิจกรรมคุณภาพ (Quality Control Circle) หรือกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity) จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงงานแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่หน้างาน โดยการรวมกลุ่มกันของพนักงานในพื้นที่หน้างาน เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมการแก้ปัญหาที่หน้างานด้วยตนเองอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของกระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง QC Story และประยุกต์ใช้เครื่องมือ 7 QC Tools ในขั้นตอนต่างๆ

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจความสำคัญของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)
2. เข้าใจความสำคัญของกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle)
3. เข้าใจขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวทาง QC Story
4. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ 7 QC Tools ในขั้นตอนต่างๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. บทบาทของกิจกรรม QCC กับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)
2. หลักการและขั้นตอนของกระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง QC Story
       กำหนดหัวข้อปัญหา
       สำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา
       ตั้งเป้าหมาย
       วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา
       ดำเนินการแก้ไข
       ติดตามผล
       จัดทำให้เป็นมาตรฐาน
3. เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 7 QC Tools
       Check Sheet
       Graph
       Pareto
       Fishbone (Cause and Effect) Diagram
       1 Scatter Diagram
       Control Chart
       Histogram

วิธีการฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงาน
หัวหน้างาน
วิศวกร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม