หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการแก้ปัญหา QC Story และเครื่องมือ 7 QC Tools - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการแก้ปัญหา QC Story และเครื่องมือ 7 QC Tools

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        ในสภาวะของธุรกิจที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา การบริหารองค์กรจึงมีความจำเป็นที่ต้องทำให้เกิดระบบการขับเคลื่อนในการปรับปรุงงานไปด้วยกันทุกภาคส่วนภายในองค์กร ภายใต้แนวทางการบริหารงานแบบ TQM (Total Quality Management) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในด้านต่าง ๆ
        รูปแบบกลุ่มกิจกรรมคุณภาพ (Quality Control Circle) หรือกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity) จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงงานแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่หน้างาน โดยการรวมกลุ่มกันของพนักงานในพื้นที่หน้างาน เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมการแก้ปัญหาที่หน้างานด้วยตนเองอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของกระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง QC Story และประยุกต์ใช้เครื่องมือ 7 QC Tools ในขั้นตอนต่างๆ

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจความสำคัญของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)
2. เข้าใจความสำคัญของกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle)
3. เข้าใจขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวทาง QC Story
4. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ 7 QC Tools ในขั้นตอนต่างๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. บทบาทของกิจกรรม QCC กับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)
2. หลักการและขั้นตอนของกระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง QC Story
       กำหนดหัวข้อปัญหา
       สำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา
       ตั้งเป้าหมาย
       วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา
       ดำเนินการแก้ไข
       ติดตามผล
       จัดทำให้เป็นมาตรฐาน
3. เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 7 QC Tools
       Check Sheet
       Graph
       Pareto
       Fishbone (Cause and Effect) Diagram
       1 Scatter Diagram
       Control Chart
       Histogram

วิธีการฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
พนักงาน
หัวหน้างาน
วิศวกร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม