หลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการโค้ชให้มีจิตสำนึกผูกพันองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(Engagement Coaching Process)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Coaching / กระบวนการโค้ชให้มีจิตสำนึกผูกพันองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและเกิดความผูกพันในองค์กร (Engagement) โดยการทำให้บุคลากรตระหนักรู้ในเรื่องที่สำคัญขององค์กร แล้วพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร สร้างผลการปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จ

การพัฒนาผู้นำพลังเชิงบวกและใช้กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพื่อให้บุคลากรมีผลงานที่ดี ชีวิตมีความสุข เกิดความผูกพันในองค์กร ด้วยกระบวนการโค้ชแบบ GROW Model Coaching Process

ทักษะของการโค้ช เป็นการดึงศักยภาพและคุณค่าของทีมงาน ให้สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานและมีความสุขกับการทำงาน เกิดเป็นความผูกพันกับองค์กรเพิ่มมากขึ้น ดังนี้ 
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวกทรงพลัง (Powerful Question)
       การรับฟังเชิงลึกอย่างเข้าใจ (Deep Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Build Rapport)
       การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักการ ทักษะและแนวทางให้การสร้างให้บุคลากรเกิดความรักความผูกพันในองค์กรเพิ่มมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนา กรอบความคิด (Mindset) ที่ดีให้กับบุคลากรในการสร้างผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการโค้ชสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) และทำให้บุคลากรมีความสุข (Life Coaching) นำไปสู่ความผูกพันในองค์กร
เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนปฏิบัติจริงใน Class สร้างความเข้าใจและเทคนิคที่เป็น Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสร้างจิตสำนึกผูกพันองค์กร (Engagement Principle) 
       ความหมายของการสร้างความผูกพันในองค์กร
       การพัฒนาสมรรถนะด้านคุณค่า
       การพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
       การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance)
       Workshop : กำหนดแนวทางให้บุคลากรพัฒนาตัวเองด้านต่างๆ
การพัฒนาผู้นำพลังเชิงบวกในฐานะโค้ช
       หลักการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       การเรียนรู้และเข้าใจหลักการสื่อสารเชิงลึก
       ทักษะที่สำคัญของโค้ช
       กิจกรรม : การฝึกทักษะการโค้ชต่างๆ
       Role Playing : การโค้ชตามกระบวนการ
การโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching)
       สนุกกับคำสำคัญ (Key Words) ที่เกี่ยวข้อง
       การพัฒนา “การเรียนรู้ (Learning)” ของบุคลากรด้วยตัวเอง
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) พิชิตเป้าหมาย
       การโค้ชที่คุณค่าร่วมกัน (Value Coaching)
       Role Playing : การดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
กระบวนการโค้ชให้มีจิตสำนึกผูกพันองค์กร
       การโค้ชให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี (Performance Coaching)
       การโค้ชให้มีความสุขกับการดำเนินชีวิต (Life Coaching)
       การโค้ชให้ปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
       Role Playing : การโค้ชให้เกิดความรักความผูกพัน 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร กระบวนการโค้ชให้มีจิตสำนึกผูกพันองค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร กระบวนการโค้ชให้มีจิตสำนึกผูกพันองค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการโค้ชจิตสำนึกความผูกพันในองค์กร

แสดงความคิดเห็น

  • pongsit raktham (สมาชิก)
    (2 ปีที่แล้ว )
    ขอบคุณครับ