หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การขายลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ - หลักสูตร 1 วัน
(Key Account Selling Strategy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การขายลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ (Key Account Selling Strategy)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ (Key Account) มีความสำคัญต่อธุรกิจการขายเป็นอย่างมาก เพราะสามารถให้รายได้กับบริษัทที่มีมูลค่าสูงกว่าองค์กรขนาดเล็ก ทำให้การกำหนดกลยุทธ์ในการขายกับองค์กรขนาดใหญ่นี้ ต้องมีความชัดเจน ครบถ้วน และความคุ้มความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
นักขายที่ดำเนินการขายและดูแลลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่จึงต้องเป็น “นักขายในฐานะที่ปรึกษา (Solution Selling)” มีการวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางการขายกับกลุ่มลูกค้าคาดหวังให้แม่นยำ ก่อนดำเนินการ เพราะจะได้ไม่เสียเวลา หากไม่ใช่ลูกค้าที่เหมาะสมกับสิ่งที่บริษัทนำเสนอ และหากเป็นลูกค้ามุ่งหวัง (Prospect Customer) จริงๆแล้วก็ต้องมีกระบวนการขายและการนำเสนออย่างมีกลยุทธ์ (Strategy) ให้สามารถปิดการขายได้
การประยุกต์ใช้หลักการตลาด การขายและการบริการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ก็จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการขายลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่ไม่เหมือนกับการขายลูกค้าทั่วไปได้ด้วยตัวเอง ประยุกต์ใช้กับลูกค้าของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและแนวทางในการวิเคราะห์และประเมินกลุ่มลูกค้าคาดหวังได้อย่างแม่นยำ สามารถนำเสนอ Solution ที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์ใน Style ตัวเอง ให้เหมาะสมกับสินค้าและคุณลักษณะของลูกค้าที่ดำเนินการขายอยู่ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการตลาด การขายและการบริการที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและนำเสนอขายลูกค้าคาดหวังให้บรรลุความสำเร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การขายองค์กรขนาดใหญ่
       สำรวจแนวความคิดการขายองค์กรขนาดใหญ่ (Key Account)
       หลักการขายกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ (Conceptual)
       กำหนดหลุ่มลูกค้าคาดหวังให้ชัดเจน
       การบริการงานขายอย่างเป็นระบบด้วย Sales Pipeline
       Workshop : กำหนดหลักการบริการงานขายของตัวเอง
การวิเคราะห์และการประเมินโอกาสทางการขายกลุ่มลูกค้าคาดหวัง
       การประเมินโอกาสลูกค้าคาดหวัง
       การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กรลูกค้า
       การสำรวจความพร้อมในการแข่งขัน
       การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของโครงการ
       Workshop : สรุปโอกาสทางการขายกับลูกค้าคาดหวัง
กระบวนการนำเสนอขายกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ (Key Account)
       กระบวนการขายขั้นพื้นฐาน
       การจัดแบ่งลูกค้าคาดหวังอย่างเป็นระบบ
       การเลือกใช้กลยุทธ์ SOAR Model
       การประยุกต์ใช้ Addition Process กับงานขาย
       Workshop : การออกแบบกระบวนการนำเสนอขายของตัวเอง
การประยุกต์ใช้หลักการตลาดและการบริการกับงานขาย
       กำหนดลูกค้าเป้าหมาย (STP) ด้วย Solution (FAB)
       การให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
       การวางตำแหน่ง Solution ด้วย BCG Matric
       การประยุกต์ใช้ Digital Marketing กับการทำงาน
       Workshop : เทคนิคการนำเสนอ Solution ให้สอดคล้องกับลูกค้า
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม