หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การขายและบริการสำหรับพนักงานขายหน่วยรถ อย่างเหนือชั้นเพื่อความเป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
(The Best sales and Service Van sales Strategy for The Excellence)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การขายและบริการสำหรับพนักงานขายหน่วยรถ อย่างเหนือชั้นเพื่อความเป็นเลิศ (The Best sales and Service Van sales Strategy for The Excellence)

อ. จุมพล คุณากร

(ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ถ้าเปรียบกับการทำสงครามพนักงานขายหน่วยรถก็คือทหารราบ ในการศึกทหารราบก็คือด่านหน้าในกองทัพ ที่จะต้องโจมตีประชิดตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จตามแผนกลยุทธ์ของแม่ทัพนายกองเพื่อชัยชนะข้าศึก โดยจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธทุกชนิด และ เข้าใจทุกแง่มุมของแผนงานที่จะต้องดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้และจะต้องเป็นทั้งกองสอดแนม เพื่อหาข้อมูลในสนามรบ ทั้งสภาพสนามรบ สภาพภูมิประเทศต่าง ๆ สถานการณ์ของข้าศึกในทุก ๆ ด้าน โดยจะต้องมีใจที่ฮึกเหิม หมั่นฝึกฝนความชำนาญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรบ 
ดังนั้นพนักงานขายหน่วยรถซึ่งเปรียบเสมือนทหารราบในการศึกสงคราม ที่จะต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดการขาย เป้าหมายจำนวนร้านค้าที่เยี่ยมและที่ขายได้สำเร็จ โดยมีอาวุธและแผนงานก็คือสินค้าแต่ละประเภท รายการส่งเสริมการขายพิเศษต่าง ๆ คุณสมบัติและความได้เปรียบของสินค้าและบริการที่จะต้องสื่อสารให้กับร้านค้าและผู้รับบริการอย่างครบถ้วน รวมทั้งการสร้างความเด่นชัดในช่องทางจำหน่ายต่าง ๆ 
กองทัพที่มีกองทหารเป็นจำนวนมากนอกจากจะต้องมีเป้าหมายและยุทธการที่มีความแหลมคมและ ทำการสื่อสารให้กองทัพได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจแล้ว ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีกรอบและระเบียบที่ชัดเจนและบริหารให้กองทหารอยู่ในกรอบและระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะสร้างให้กองทัพแข็งแกร่งและทรงพลังตลอดเวลา 
ทีมงานหน่วยรถขายของบริษัท ฯ ก็เช่นเดียวกัน พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ, ซื่อสัตย์ และจะต้องมีความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในการทำงานเป็นทีมเพื่อดำเนินการตามแผนการขาย ขององค์กรในการสร้างยอดขายและการกระจายสินค้าทุกชนิดทุกประเภท 
การแข่งขันในช่องทางจำหน่ายต่าง ๆ ในปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นและรุนแรงทุกกลุ่มสินค้า บริษัท ต่าง ๆ นอกจากมีการขายสินค้าแล้วก็ได้มีการยกระดับการบริการในด้านต่าง ๆ ให้มีการพัฒนาการบริการให้ร้านค้าต่าง ๆ ไห้ได้รับการบริการที่ดีขึ้น ดังนั้นการบริการก่อนและหลังการขายจะเป็นสิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เนื่องจากในปัจจุบันการบริการได้เป็นส่วนหนึ่ง ของตัวสินค้าไปแล้วดังนั้นการบริการในการขาย จะต้องครอบคลุมทุกช่องทางจำหน่ายอย่างมีระบบและมีแบบแผน และจะต้องยกระดับตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ ของลูกค้าเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการแข่งขันแบบเหนือชั้น 
ลักษณะงานของพนักงานขายหน่วยรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในหน้าที่หน่วยรถที่จัดจำหน่ายสินค้า Daily Product เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ของ ฟาร์มเฮาส์นั้นจำเป็นที่จะต้องออกทำงานเช้าและกลับไม่เป็นเวลา ชั่วโมงการทำงานค่อนข้างยาวกว่าสินค้ากลุ่มอื่น ๆ ดังนั้นพนักงานขายจะต้องมีคุณสมบัติที่จำเป็นที่สุดคือ ความรับผิดชอบตนเองในการทำงานโดยอิสระ เพื่อความสำเร็จของเป้าหมายที่ได้รับมอบและที่สำคัญที่สุดคือจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตการทำงานที่ชัดเจน จากประสบการณ์ของวิทยากรที่ผ่านมาจากการเป็นผู้ปฏิบัติในหน้าที่หน่วยรถและ ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพจนถึงเป็นผู้จัดการทั่วไปพบว่า พนักงานที่สามารถตั้งหรือกำหนดเป้าหมายของชีวิตชัดเจนผลของการปฏิบัติงาน จะมีความแตกต่างจากพนักงานที่เป้าหมายของชีวิตไม่ชัดเจ เป็นอย่างมากและจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยตรง ดังนั้นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรที่มีทีมงานพนักงานขายหน่วยรถเป็นจำนวนมากจะต้องทำคือ สร้างค่านิยมขององค์กร เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานได้ระลึกถึงสิ่งนี้เป็นสำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานขายหน่วยรถ ซึ่งเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่มีโอกาสก้าวหน้าในงานเป็นอย่างมาก แต่จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเอง และต้องคิดบวกเสมอ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายชีวิตของตนเอง เพื่อผลักดันให้การทำงานในแต่ละวันเต็มไปด้วยพลังความทุ่มเทและความตั้งใจด้วยความอดทน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพพนักงานขาย 
เพื่อให้เข้าใจบทบาทการปฏิบัติงานในภารกิจทุก ๆ ด้าน 
เพื่อให้เข้าใจถึง ความแตกต่าง ของพนักงานขาย 3 ประเภทคือ ขายเติม/ขายเพิ่ม/ขายของใหม่ 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง นำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นพนักงานขายหน่วยรถของบริษัทที่ดี และมีประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรที่มีระบบซึ่งประกอบไปด้วย
การกำหนดเป้าหมายและความก้าวหน้าของชีวิตจริงเป้าหมายของชีวิต 
       เป้าหมายที่ต้องการจะเป็น
       ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย 
       สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การบริการที่เหนือชั้นเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 
       ความหมายการสร้างความเป็นเลิศในการ บริการ 
       แนวทางการพัฒนาการบริการเพื่อความเป็นเลิศ

การพัฒนาและยกระดับวิธีการขาย
       การยกระดับวิธีการขาย
       ขายเพื่อเติมต๊อก
       ขายเพื่อเพิ่มสต๊อก 
       ขายสินค้าใหม่

การเพิ่มศักยภาพการขาย/บริการและพัฒนาความรู้ความสามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง
       คุณสมบัติในการบริหารตนเองในการทำงานโดยอิสระ 
       การบริหารเวลาให้มีค่า
       ปรับเปลี่ยนให้ทันกับสภาพแวดล้อม
       พัฒนาตนเอง 

วิเคราะห์สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขโดยผู้เข้าอบรมเอง 
       เป้าหมายชีวิตในการทำงาน
       การปรับปรุงการบริการเพื่อความเป็นเลิศ (รวมทั้งการแต่งกาย)
       การเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอขาย
       การทำงานเป็นทีม


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้ในรูปแบบของการสัมมนา ผู้ร่วมสัมมนาเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
วิทยากรจะนำเสนอประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความเข้าใจร่วมกัน และเกิดความมั่นใจในการที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการร่วมกันสร้างแผนธุรกิจ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการความเข้าใจร่วมกันอย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์
       ใช้ทฤษฏีเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
       ใช้สถานการณ์จริงมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนธุรกิจ 
วิทยากรทำหน้าที่ผู้นำการสัมมนาและผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การทำความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกัน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขายหน่วยรถ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม