หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การจัดสมดุลสายผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต - หลักสูตร 1 วัน

(Production line balancing for Productivity)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / กลยุทธ์การจัดสมดุลสายผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   จากสภาวะการณ์แข่งขันจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฝ่ายการผลิตเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อต้นทุนสินค้าและกำลังการผลิต ซึ่งมีผลต่อราคาและการส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภค การวางแผนการผลิต การวางแผนงบประมาณในการซื้อวัตถุดิบ มีผลต่อการผลิต การที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในฝ่ายการผลิต คือ การสร้างสมดุลในสายการผลิต ทำให้ไม่ต้องมีการต้องสำรองวัตถุดิบไว้เป็นจำนวนมหาศาล อีกทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อการผลิตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์
ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำหลักการและเทคนิคการสร้างสมดุลสายการผลิตไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งต่อความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในบริษัท
ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์การทุกระดับ ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์การ ทั้งในฐานะผู้กำหนดนโยบาย ผู้ควบคุม และผู้ปฏิบัติ
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์การเป็นองค์การแห่งความยั่งยืน


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สร้างการตระหนักรู้ (Create Awareness)
       ความหมายของคำว่า “การผลิต” และ “อัตราผลผลิต”
       วงจรการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
       เหตุที่ทำให้ผลผลิตตกต่ำ
       เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิต
       เทคนิคการใช้ Poka Yoke เพื่อการเพิ่มผลผลิต
       ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
       เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต
       7 Waste for Production line balance
       In – Out management
       Workshop

แนวทางการฝึกอบรม
วิทยากรทำหน้าที่ บรรยาย และ Facilitator เพื่อช่วยหรือสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านการ Discussion, Sharing, Brainstorming & Workshop กรณีศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดการ
 ผู้ที่สนใจทั่วไป

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเพิ่มผลผลิตลีนPoka yoke

แสดงความคิดเห็น