หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจง - หลักสูตร 1 วัน

(Specific Marketing Strategy)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Sales and Marketing / กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 องค์กรขนาดเล็ก (Small Enterprise) มีจุดเด่นมากมายในเรื่องการทำตลาด เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Nich Market) เพราะสามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายธุรกิจขององค์กรได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถกระตุ้นความต้องการซื้อจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
 กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจง (Specific Marketing Strategy) เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่มีกำลังทรัพยากรในการสร้างการตระหนักรู้ในวงกว้าง จึงต้องใช้การวิเคราะห์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า แล้วกำหนดแนวทางการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการทั้ง 5 เรื่องสำคัญ คือ
     1. ความจำเป็นพื้นฐานของลูกค้า (Customer Need)
     2. คุณภาพที่เฉพาะเจาะจง (Specific Product & Service)
     3. ความรวดเร็วในการให้บริการ (Speed of Service)
     4. ความยืดหยุ่นให้การปฏิบัติการซื้อ (Flexible Buy in Process)
     5. ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist Area)
 การตลาด 4.0 ของธุรกิจขนาดเล็กเป็นการดำเนินการตลาดที่ใช้ความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการใช้เทคโนโลยี่ ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถใช้กระบวนการซื้อของตัวเอง ได้อย่างครบวงจรในที่เดียวกัน (One Stop Shopping) ทำให้ลดต้นทุนในการบริหาร สามารถแข่งขันในตลาดกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ “กรอบความคิดทางการตลาดเฉพาะเจาะจง(Specific Marketing Mindset)” นำไปสู่การสร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้วยปัจจัยสำคัญ ทำให้การวางแผนการตลาดได้อย่างแม่นยำ 
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจงของตัวเอง ได้ด้วยการใช้จุดเด่นขององค์กรที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตัวเอง
 เพื่อทำให้สามารถขยายธุรกิจและยอดขายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Chapter 1 : หลักการและแนวความคิดเรื่องการตลาด (Marketing Conceptual)
 ประโยชน์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ หลักการพื้นฐานด้านการตลาด ทำให้เกิดแนวความคิดในการเชื่อมโยง การตลาดกับสินค้าและบริการขององค์กรได้ทันที
     ความหมายของการตลาด
     แนวทางการตลาดยุคใหม่
     การตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค
     หลักการสร้างกลยุทธ์การตลาดทั่วไป
     หลักการสร้างกลยุทธ์การตลาดทั่วไป
Chapter 2 : กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจง (Specific Marketing Strategy) ขององค์กร
 ประโยชน์ ทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสร้างกลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจงขององค์กร ได้ด้วยตัวเอง
     การวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขององค์กร
     การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขององค์กร
     การสร้างกลยุทธ์ SOAR เบื้องต้น
     การสร้างกลยุทธ์เฉพาะเจาะจง (Specific Marketing Strategy)
     Workshop : กำหนดกลยุทธ์เฉพาะเจาะจงขององค์กร
Chapter  3: การพัฒนากลยุทธ์การตลาดจากหลักการตลาดต่างๆ
 ประโยชน์  ทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการต่างๆ ที่ใช้อยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ มาเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับองค์กรของตัวเอง แล้วสร้างเป็นกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับองค์กรของตัวเองได้ทันที
     
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต (Mega Trend)
     หลักการของกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy)
     หลักการของกลยุทธ์สินค้า/บริการหลากหลาย (Long Tail Strategy)
     หลักการของกลยุทธ์การสร้างเครือข่าย (Networking Strategy)
     หลักการของกลยุทธ์เพื่อสังคม (Social Strategy)
     Workshop : กำหนดกลยุทธ์การตลาดขององค์กรเชิงลึก
Chapter  4: การพัฒนากลยุทธ์การตลาดจากหลักการตลาดต่างๆ
 ประโยชน์ ทำให้ผู้เรียนใช้แนวความคิดของพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0 มาประเมินในการสร้างกลยุทธ์การตลาด ให้สามารถใช้หลักการของยุค 4.0 อย่างเหมาะสมกลายเป็น "กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจงยุค 4.0 ขององค์กร" ได้ทันที
     องค์ประกอบสำคัญขององค์กรยุค 4.0 
     แนวความคิดการตลาดยุค 4.0 ที่มีประสิทธิผล
     การเลือกใช้เครื่องมือของ IoT (Internet of Thing) อย่างมีคุณภาพ
     การสร้างกลยุทธ์การตลาด 4.0 ขององค์กร
     Workshop : กำหนดกลยุทธ์การตลาด 4.0 ขององค์กร
Chapter final : การบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดขององค์กร
ประโยชน์ เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวม จุดประสงค์ ตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่จะนำมาสร้างเป็น "กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจงยุค 4.0 ขององค์กร" ได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที ให้สอดคล้องกับองค์กรของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปฝึกฝนและปฏิบัติได้ทันที

แนวทางการอบรมนักขาย
 การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจง)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจง)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การตลาดเฉพาะเจาะจงกลยุทธ์การตลาดการตลาด

แสดงความคิดเห็น