หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจง - หลักสูตร 1 วัน
(Specific Marketing Strategy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจง (Specific Marketing Strategy)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 องค์กรขนาดเล็ก (Small Enterprise) มีจุดเด่นมากมายในเรื่องการทำตลาด เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (Nich Market) เพราะสามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายธุรกิจขององค์กรได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถกระตุ้นความต้องการซื้อจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
 กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจง (Specific Marketing Strategy) เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่มีกำลังทรัพยากรในการสร้างการตระหนักรู้ในวงกว้าง จึงต้องใช้การวิเคราะห์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า แล้วกำหนดแนวทางการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการทั้ง 5 เรื่องสำคัญ คือ
     1. ความจำเป็นพื้นฐานของลูกค้า (Customer Need)
     2. คุณภาพที่เฉพาะเจาะจง (Specific Product & Service)
     3. ความรวดเร็วในการให้บริการ (Speed of Service)
     4. ความยืดหยุ่นให้การปฏิบัติการซื้อ (Flexible Buy in Process)
     5. ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist Area)
 การตลาด 4.0 ของธุรกิจขนาดเล็กเป็นการดำเนินการตลาดที่ใช้ความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการใช้เทคโนโลยี่ ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถใช้กระบวนการซื้อของตัวเอง ได้อย่างครบวงจรในที่เดียวกัน (One Stop Shopping) ทำให้ลดต้นทุนในการบริหาร สามารถแข่งขันในตลาดกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ “กรอบความคิดทางการตลาดเฉพาะเจาะจง(Specific Marketing Mindset)” นำไปสู่การสร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้วยปัจจัยสำคัญ ทำให้การวางแผนการตลาดได้อย่างแม่นยำ 
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจงของตัวเอง ได้ด้วยการใช้จุดเด่นขององค์กรที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตัวเอง
 เพื่อทำให้สามารถขยายธุรกิจและยอดขายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Chapter 1 : หลักการและแนวความคิดเรื่องการตลาด (Marketing Conceptual)
 ประโยชน์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ หลักการพื้นฐานด้านการตลาด ทำให้เกิดแนวความคิดในการเชื่อมโยง การตลาดกับสินค้าและบริการขององค์กรได้ทันที
     ความหมายของการตลาด
     แนวทางการตลาดยุคใหม่
     การตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค
     หลักการสร้างกลยุทธ์การตลาดทั่วไป
     หลักการสร้างกลยุทธ์การตลาดทั่วไป
Chapter 2 : กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจง (Specific Marketing Strategy) ขององค์กร
 ประโยชน์ ทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสร้างกลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจงขององค์กร ได้ด้วยตัวเอง
     การวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขององค์กร
     การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขององค์กร
     การสร้างกลยุทธ์ SOAR เบื้องต้น
     การสร้างกลยุทธ์เฉพาะเจาะจง (Specific Marketing Strategy)
     Workshop : กำหนดกลยุทธ์เฉพาะเจาะจงขององค์กร
Chapter  3: การพัฒนากลยุทธ์การตลาดจากหลักการตลาดต่างๆ
 ประโยชน์  ทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการต่างๆ ที่ใช้อยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ มาเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับองค์กรของตัวเอง แล้วสร้างเป็นกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับองค์กรของตัวเองได้ทันที
     
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต (Mega Trend)
     หลักการของกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy)
     หลักการของกลยุทธ์สินค้า/บริการหลากหลาย (Long Tail Strategy)
     หลักการของกลยุทธ์การสร้างเครือข่าย (Networking Strategy)
     หลักการของกลยุทธ์เพื่อสังคม (Social Strategy)
     Workshop : กำหนดกลยุทธ์การตลาดขององค์กรเชิงลึก
Chapter  4: การพัฒนากลยุทธ์การตลาดจากหลักการตลาดต่างๆ
 ประโยชน์ ทำให้ผู้เรียนใช้แนวความคิดของพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0 มาประเมินในการสร้างกลยุทธ์การตลาด ให้สามารถใช้หลักการของยุค 4.0 อย่างเหมาะสมกลายเป็น "กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจงยุค 4.0 ขององค์กร" ได้ทันที
     องค์ประกอบสำคัญขององค์กรยุค 4.0 
     แนวความคิดการตลาดยุค 4.0 ที่มีประสิทธิผล
     การเลือกใช้เครื่องมือของ IoT (Internet of Thing) อย่างมีคุณภาพ
     การสร้างกลยุทธ์การตลาด 4.0 ขององค์กร
     Workshop : กำหนดกลยุทธ์การตลาด 4.0 ขององค์กร
Chapter final : การบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดขององค์กร
ประโยชน์ เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวม จุดประสงค์ ตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่จะนำมาสร้างเป็น "กลยุทธ์การตลาดเฉพาะเจาะจงยุค 4.0 ขององค์กร" ได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที ให้สอดคล้องกับองค์กรของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปฝึกฝนและปฏิบัติได้ทันที

แนวทางการอบรมนักขาย
 การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม