หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การตลาด 5.0 ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การตลาด 5.0 ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การตลาด 5.0 ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องเหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ (Humanity) โดยการใช้ Data มาวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ สร้างมูลค่าตลอดชีพของลูกค้า (Customer Lifetime Value - CLV) ผสมผสานสิ่งต่างๆ ตั้งแต่การตลาด 3.0 และ 4.0 มาใช้ได้อย่างลงตัวมากขึ้น
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ ผ่านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาด 5.0 ที่กล้าทำตลาดกับกลุ่มบุคคลในดิจิทัล (Digital First) ให้ครอบคลุมทั้ง 5 Generation ในปัจจุบันการสร้างกลยุทธ์การตลาด 5.0 ด้วย การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ทำให้การเข้าถึง ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างชัดเจน สามารถสร้างความหลากหลายของแนวทางการตลาด และลงมือปฏิบัติได้ทันที (Agility) แล้วพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ต่างๆ ให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้แนวทางการตลาด 5.0 ในโลกยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สามารถสร้างกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมายได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการออกแบบและสร้างกลยุทธ์การตลาด 5.0 ของตัวเอง ได้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นโอกาสของการทำตลาดกับการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดของตัวเองเชิงปฏิบัติการ


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การตระหนักรู้การตลาด 5.0 กับโลกดิจิทัล
       ความหมายของการตลาด 5.0
       หลักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
       การตอบสนองทั้ง 5 Generation
       ความท้าทายของนักการตลาดยุคดิจิทัล
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับการตลาดยุคใหม่
การวิเคราะห์การตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค
       กำหนด STP ที่สอดคล้องกับ FAB
       การวิเคราะห์การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey)
       การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Customer Experience)
       การเรียนรู้และเข้าใจ Digital Transformation
       กิจกรรม : ออกแบบสินค้า/บริการด้วยเทคโนโลยี
กลยุทธ์การตลาด 5.0 ด้วยเทคโนโลยี
       การตลาดด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing)
       การตลาดที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว (Agile Marketing)
       การตลาดเฉพาะบุคคล (Personalize Marketing)
       การตลาดอ้างอิงพฤติกรรม (Contextual Marketing)
       การตลาดระบบอัตโนมัติ (AI Marketing)
       กิจกรรม : สร้างกลยุทธ์การตลาด 5.0 ของตัวเอง
การสร้างกลยุทธ์การตลาด 5.0 ด้วย Design Thinking
       กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
       หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน (Stanford d.School)
       ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)”
       เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้ Design Thinking กับกลยุทธ์การตลาด
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ