หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การตลาด 5.0 ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การตลาด 5.0 ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การตลาด 5.0 ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องเหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ (Humanity) โดยการใช้ Data มาวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ สร้างมูลค่าตลอดชีพของลูกค้า (Customer Lifetime Value - CLV) ผสมผสานสิ่งต่างๆ ตั้งแต่การตลาด 3.0 และ 4.0 มาใช้ได้อย่างลงตัวมากขึ้น
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เป็นช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ ผ่านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาด 5.0 ที่กล้าทำตลาดกับกลุ่มบุคคลในดิจิทัล (Digital First) ให้ครอบคลุมทั้ง 5 Generation ในปัจจุบันการสร้างกลยุทธ์การตลาด 5.0 ด้วย การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ทำให้การเข้าถึง ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างชัดเจน สามารถสร้างความหลากหลายของแนวทางการตลาด และลงมือปฏิบัติได้ทันที (Agility) แล้วพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ต่างๆ ให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้แนวทางการตลาด 5.0 ในโลกยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สามารถสร้างกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมายได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการออกแบบและสร้างกลยุทธ์การตลาด 5.0 ของตัวเอง ได้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นโอกาสของการทำตลาดกับการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดของตัวเองเชิงปฏิบัติการ


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การตระหนักรู้การตลาด 5.0 กับโลกดิจิทัล
       ความหมายของการตลาด 5.0
       หลักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
       การตอบสนองทั้ง 5 Generation
       ความท้าทายของนักการตลาดยุคดิจิทัล
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับการตลาดยุคใหม่
การวิเคราะห์การตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค
       กำหนด STP ที่สอดคล้องกับ FAB
       การวิเคราะห์การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey)
       การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Customer Experience)
       การเรียนรู้และเข้าใจ Digital Transformation
       กิจกรรม : ออกแบบสินค้า/บริการด้วยเทคโนโลยี
กลยุทธ์การตลาด 5.0 ด้วยเทคโนโลยี
       การตลาดด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing)
       การตลาดที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว (Agile Marketing)
       การตลาดเฉพาะบุคคล (Personalize Marketing)
       การตลาดอ้างอิงพฤติกรรม (Contextual Marketing)
       การตลาดระบบอัตโนมัติ (AI Marketing)
       กิจกรรม : สร้างกลยุทธ์การตลาด 5.0 ของตัวเอง
การสร้างกลยุทธ์การตลาด 5.0 ด้วย Design Thinking
       กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
       หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน (Stanford d.School)
       ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)”
       เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้ Design Thinking กับกลยุทธ์การตลาด
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร