หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Goal Setting & Action Plan)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน (Goal Setting & Action Plan)

อ. สัจพล ส่งสมบุญ

(วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ผู้นำในองค์กรแต่ละคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไปตามลักษณะงาน แต่ทุกคนต้องทำงานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ มีกำไร เติบโต และยั่งยืน ดังนั้น ผู้นำทุกระดับขององค์กร ทั้งผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกฝ่าย ต้องสามารถกำหนดเป้าหมาย พร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จ และจัดทำแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมาย และประสานพลังกันทั่วทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจกระบวนการบริหารผลงาน ที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 
เพื่อพัฒนาทักษะการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานหลักตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Performance Management System 
       หลักการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลสูงสุด (มีกำไร เติบโต และยั่งยืน) 
       กระบวนการบริหารผลงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 
       การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวินิจฉัยองค์กร เพื่อกำหนดกลยุทธ์ประจำปี 
       Workshop : การวินิจฉัยองค์กร ด้วย SWOT, Five Forces และ 7S Model 
Performance Measurement & Development 
       หลักการติดตามตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผลงานด้วย Balanced Scorecard 
       หลักการกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) ตามหลัก KPI 4 มิติ และอื่นๆ 
       การกำหนดปัจจัยการประเมินผลงาน และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
       Workshop : การกำหนด KPI ตามตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 Corporate & Functional Goal Setting 
       การกำหนดเป้าหมายประจำปีระดับองค์กร เพื่อสนับสนุนเป้าหมายระยะยาว 
       การตั้งเป้าหมายของหน่วยงานหรือฝ่าย ให้สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร 
       การกระจายเป้าหมายของหน่วยงานหรือฝ่าย สู่เป้าหมายตำแหน่งงานรายบุคคล 
       Workshop : การตั้งเป้าหมายรายบุคคล ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร 
Effective Action Plan 
       การเลือกเป้าหมายเพื่อทำแผนงาน การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและความเสี่ยง 
       การกำหนดทางเลือก การประเมิน และคัดเลือกแนวทาง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน 
       การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน 
       Workshop : การจัดทำแผนปฏิบัติงานตาม KPI เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของหน่วยงาน

แนวทางในการฝึกอบรม
Ultimate Group Coaching, Training และ Workshop

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม