หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง การจัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์ - หลักสูตร 1 วัน
(Risk Management Strategy For Effective Purchasing)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง การจัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์ (Risk Management Strategy For Effective Purchasing)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันหลายบริษัทกำลังให้ความสำคัญกับการสร้างกลยุทธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบโดยตรงกับการจัดซื้อและการบริหารซัพพลายเชนขององค์กร เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรอย่างมีนัยสำคัญแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์และเพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการจัดการซัพพลายเชนขององค์กรอีกด้วย การพึ่งพาการบริหารของซัพพลายเออร์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงมากเกินไป การวิเคราะห์และการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในกิจการควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก จะช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างเช่น ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้าอย่างหนัก จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น หรืออุทกภัยในประเทศไทย และเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างโคโรน่าไวรัส (Covid-19) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงขององค์กรที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นเป้าหมายขององค์กรในปัจจุบัน จึงไม่ใช่แค่ เรื่องของกำไร ต้นทุนและประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการลูกค้า แต่ความเสี่ยงและความยืดหยุ่นของกลยุทธ์การบริหารซัพพลายเชน จะเป็นตัวแปรเดิมที่ถูกเพิ่มความสำคัญให้มากขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองกับความเสี่ยง และปรับตัวได้เร็วพอที่จะรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตได้ เหตุผลก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสำหรับองค์กรในระยะยาว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงพร้อมกับปัจจัยด้านต้นทุนและคุณภาพในการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ขององค์กร
หลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงด้วยแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ในการกำหนดกลยุทธ์การจัดซื้อ การบริหารซัพพลายเชน ด้วยการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างแรงจูงใจให้คนในองค์กรตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้ถูกวิเคราะห์และถูกวางแผนการจัดการไว้อย่างเหมาะสม เพราะการที่องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่า ย่อมทำให้องค์กรนั้นมีความได้เปรียบในการแข่งขันและมียืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

วัตถุประสงค์
ผู้เข้าอบรมมีเข้าใจแนวคิดและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงสำหรับการจัดซื้อในระบบซัพพลายเชน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการตอบสนองเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้
ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักถึงความเสี่ยง, ผลกระทบจากความเสี่ยง และเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับองค์กรได้
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการจัดซื้อในการบริหารซัพพลายเชน และสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญ, เป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ ในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
9:00 - 10:30

      อบรม สัมมนา 1.ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและความเสี่ยงขององค์กร
      อบรม สัมมนา 2.ทำไมการบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญกับองค์กร
      อบรม สัมมนา 3.การบริหารความเสี่ยงช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างไร
      อบรม สัมมนา 4.หัวใจสำคัญของการจัดซื้อ การบริหารสต๊อกสินค้าในระบบซัพพลายเชน
10:30 - 12:00
      อบรม สัมมนา 5. ความท้าทายในการจัดการความเสี่ยงของการบริหารซัพพลายเชนและการจัดซื้อทั้งภายนอกและภายในกิจการ
      อบรม สัมมนา 6. การกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สำหรับการรับมือกับความเสี่ยงที่เป็นลบ และมองหาโอกาสสำหรับความเสี่ยงมีผลในทางบวก
13:00 - 14:30
      อบรม สัมมนา 7. เทคนิคการบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา 8. 6 ขั้นตอนการวิเคราะห์เป้าหมาย ความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์
            1.การกำหนดเป้าหมาย
            2.วิเคราะห์ความเสี่ยงและแหล่งที่มา
            3.ประเมินความสำคัญ
            4.กำหนดทางเลือกในการตอบสนอง
            5.ทบทวนแผนและความรวดเร็วในการตอบสนอง
            6. ติดตามและควบคุมปัจจัยความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
14:30 - 16:00
      อบรม สัมมนา 9. วิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์การสั่งซื้อกรณีศึกษาภายในองค์กร
      อบรม สัมมนา 8 ขั้นตอนนำการเปลี่ยนแปลงสู่การประยุกต์ใช้ในองค์กร
      อบรม สัมมนา บทสรุปหลักการสำคัญของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง การจัดซื้ออย่างไรให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม