หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การบริหารทีมเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการเชิงรุก - หลักสูตร 1 วัน
(Service Excellence Strategic Management Team)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การบริหารทีมเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการเชิงรุก (Service Excellence Strategic Management Team)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การดำเนินกิจการงานใด ๆ ให้ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์ในด้านต่าง ๆเช่น ด้านการบริหารจัดการ,ด้านสิ่งแวดล้อมด้านการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ที่ต้องทำงานกันเป็นทีม หากผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีชั้นเชิง มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าเหมายและความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้วยแล้ว

หากบุคลากรของหน่วยงานมีทักษะ มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและมีการบริการที่ได้เรียนรู้และได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี มีทัศนคติเชิงบวกต่อ องค์กร ต่อลูกค้า องค์กรนั้นย่อมเป็นองค์กรที่สุดเยี่ยมยอดและประสบผลสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวการสร้างกลยุทธ์ในการบริหารและการสร้างนวัตกรรมการบริการได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานสากล
เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นผู้ให้บริการเชิงรุกและสามารถฝึกฝน พัฒนาตนเองด้านการบริการจนบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีความก้าวหน้าในการส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร ร่วมทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจในความมีจงรักภักดีกับหน่วยงานและองค์กร
เพื่อเป็นการสนับสนุน พันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้ผลกำไร สูงสุดจากการประกอบธุรกิจ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
พันธกิจและค่านิยมหลักขององค์กรที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
คุณค่าและความสำคัญของการบริหารทีมและทำงานเป็นทีม
ทิศทางธุรกิจบริการกับการบริหารจัดการ
หลักและกลยุทธ์การสร้างทีมเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการเชิงรุก
กลยุทธ์การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกเพื่อการบริการ
ศิลปะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการบริหารจัดการ

แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)
การบรรยาย-สาธิต
ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสูตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ

วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม