หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การวางแผนทีมงานขาย - หลักสูตร 1 วัน
(Successful Sales Team building)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การวางแผนทีมงานขาย (Successful Sales Team building)

อ. จุมพล คุณากร

(ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การดำเนินธุรกิจอุปโภคและบริโภคซึ่งมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทั้งในอดีตที่ผ่านมาจนในปัจจุบันซึ่งเกิดจากการขาดแคลนพลังงาน, เทคโนโลยีการผลิต, การคมนาคม , การสื่อสาร ความต้องการ, ช่องทางจำหน่ายต่าง ๆ และ พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนพฤติกรรมของลูกค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว
   ในปัจจุบันกรณีที่ยอดขายไม่บรรลุเป้าหมายโดยส่วนใหญ่แล้ว กว่าที่จะทราบปัญหาที่เกิดขึ้นก็มักเป็นช่วงเกือบสิ้นรอบการขายซึ่งไม่สามารถปรับสถานการณ์ได้ทันเหตุการณ์ ดังนั้นบุคลากร โดยเฉพาะทีมงานที่อยู่ในภาคสนามและเป็นผู้ที่จะทำรายได้ให้บริษัท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมและปรับตัวให้สอดคล้องรับกับสภาพการแข่งขัน สภาพตลาด การเปลี่ยนแปลงของช่องทางจำหน่าย ต่าง ๆ และผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องมีการเตรียมการในการคาดคะเนการขายล่วงหน้าเพื่อนำมา วิเคราะห์จัดแยกข้อมูลร้านค้า ให้สอดคล้องกับ สินค้า รายการส่งเสริมการขาย และที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมพร้อมของคุณสมบัติของทีมงานแต่ละบุคคล ซึ่งหัวหน้าทีมซึ่งจะเป็น ผู้ที่จะเป็นผู้กระตุ้นให้ทีมงานได้มีการดำเนินการดังกล่าว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
2. ให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางของทีมงานที่จะต้องเพิ่มเติมสำหรับการวางแผน อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
3. เพื่อสร้างให้ทีมงานมีพลังที่กระตุ้นพลังของทีมงานในการมุ่งต่อผลงานเปรียบเทียบเป้าหมาย (Oriented result)
4. เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมของทีมงานบริษัทที่จะบริหารงานร่วมกันกับทีมงานขาย
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สภาพการแข่งขันในธุรกิจ
       ที่ผ่านมา 
       ปัจจุบัน
       การประเมินการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

การวิเคราะห์ สถานการณ์พฤติกรรมผู้บริโภค
แนวทางการกำหนดแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การวิเคราะห์ สถานการณ์ของช่องทางจำหน่าย 

       การแยกประเภทและจัดกลุ่มลูกค้า 
       การวิเคราะห์ลูกค้าหลัก 
       แนวทางการบริหารลูกค้าหลัก 
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานเพื่อให้เป็นทีมเสือมีวิญญาณ ของการเกาะติดปัญหา(กัดไม่ปล่อย) 
       เป้าหมายและวิธีการชัดเจน 
       ความแน่วแน่ของทีมงาน 
       ความทุ่มเทเหนือขีดจำกัด
       การทำงานท่ามกลางสภาวะความกดดัน
       กำหนดแนวทางเพื่อบริหารงานร่วมกันกับฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้ประสบความสำเร็จ คุณสมบัติของผู้นำทีมในสถานการณ์ปัจจุบันที่จะนำพาทีมงานเพื่อประสบความสำเร็จ

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
บรรยาย โดยยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงและกรณีศึกษา และใช้ Workshop และ Role play

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการฝ่ายขาย 
ผู้จัดการแผนกขาย 
หัวหน้าทีมงานขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม