หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสรรหาผู้มุ่งหวังที่ใช่ให้ร่วมทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Sponsorship Strategy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสรรหาผู้มุ่งหวังที่ใช่ให้ร่วมทีมงาน (Effective Sponsorship Strategy)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำธุรกิจเครือข่าย (Network Business Leadership) ที่ประสบความสำเร็จ มีความสามารถและกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายผู้นำในรุ่นต่อๆไปได้อย่างต่อเนื่อง มีแนวทางและกระบวนการสรรหา ผู้มุ่งหวังอย่างมีคุณภาพ ได้บุคคลที่ใช่! มาร่วมทีมอยู่เสมอ ทำให้องค์กรขยายและเติบโตบรรลุเป้าหมายร่วมกันทั้งองค์กร
       รู้จักตัวเอง (Who am I ?)
       เข้าใจผู้อื่นด้วย D I S C
       การใช้ตารางในการวิเคราะห์และประเมินผู้มุ่งหวัง
       การสรรหาด้วย S.T.A.R Model
การวิเคราะห์และการประเมินผู้มุ่งหวังอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้นำธุรกิจเครือข่ายสามารถคัดกรองกลุ่มบุคคลที่ใช่ และเหมาะสมกับองค์กร สามารถเติบโตร่วมไปพร้อมๆกันได้อย่างยั่งยืน ช่วยให้กระบวนการ สรรหามีระบบด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น....
การใช้ S.T.A.R Model ในการสร้างบทสนทนากับผู้มุ่งหวัง ทำให้ผู้นำและผู้มุ่งหวัง เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน มองเห็นความสามารถ ความพร้อม ความต้องการ และเป้าหมายได้อย่างชัดเจน สร้างโอกาสในการคัดเลือกผู้มุ่งหวังที่พร้อมเติบโตร่วมกับองค์กรได้อย่างแม่นยำ เพราะการพูดคุยสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้มุ่งหวัง และผู้นำธุรกิจเครือข่าย สามารถเล่าเรื่องธุรกิจและเส้นทางการเติบโตได้อย่างครบถ้วน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่น สามารถประยุกต์ใช้กับการสรรหาผุ้มุ่งหวังที่ใช่และเหมาะสมกับองค์กรของตัวเองมากที่สุด
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการวิเคราะห์และประเมินผู้มุ่งหวังด้วยเครื่องมือต่างๆ เกิดกระบวนการคัดเลือกที่มีรูปแบบและเป็นกระบวนการอย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการบริการผู้มุ่งหวังที่ผ่านการคัดเลือก เกิดความรู้สึกอยากร่วมทีมกับผู้เรียนด้วยตัวเขาเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ S.T.A.R Model ในการสร้างบทสนทนาของตัวเองและรับฟังบทสนทนาของผู้มุ่งหวังได้อย่างครบถ้วน สามารถใช้ในการตัดสินใจได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
       รู้จักตัวเอง (Who am I ?)
       คุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
       การเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC
       ปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกผู้มุ่งหวัง
       Workshop : กำหนดคุณลักษณะผู้มุ่งหวังของตัวเอง
การวิเคราะห์และประเมินผู้มุ่งหวังอย่างเป็นระบบ
       การสร้างกระบวนการวิเคราะห์ผู้มุ่งหวัง
       ตาราง 9 ช่องคัดเลือกผู้มุ่งหวังอย่างมีคุณภาพ
       ตารางการประเมินศักยภาพและคุณค่าผู้มุ่งหวัง
       ตารางสรุปการเติบโตนักธุรกิจเครือข่าย
       กิจกรรม : การวิเคราะห์และประเมินผู้มุ่งหวังของตัวเอง
กระบวนการบริหารผู้มุ่งหวังอย่างเป็นระบบ
       การเรียนรู้และเข้าใจเส้นทางการเปิดรับผู้มุ่งหวัง
       กลลยุทธ์การทำให้ผู้มุ่งหวังอยากร่วมทีม
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       เทคนิคการนำเสนอให้ผู้มุ่งหวังตอบรับ (Yes!)
       Role Playing : การฝึกฝนบทสนทนาที่โดนใจ
การสร้างระบบการสรรหาที่มีคุณภาพด้วย S.T.A.R Model
       การเตรียมตัวให้พร้อมในฐานะผู้นำ
       สร้างกระบวนการสรรหาที่มีคุณภาพ
       เทคนิคการใช้ S.T.A.R Model กับผู้มุ่งหวัง
       บทบาทของผู้นำธุรกิจเครือข่ายที่ดีในการ Sponsor
       Role Playing : ออกแบบบทพูดและดำเนินการฝึกฝน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ