หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสรรหาผู้มุ่งหวังที่ใช่ให้ร่วมทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Sponsorship Strategy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสรรหาผู้มุ่งหวังที่ใช่ให้ร่วมทีมงาน (Effective Sponsorship Strategy)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำธุรกิจเครือข่าย (Network Business Leadership) ที่ประสบความสำเร็จ มีความสามารถและกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายผู้นำในรุ่นต่อๆไปได้อย่างต่อเนื่อง มีแนวทางและกระบวนการสรรหา ผู้มุ่งหวังอย่างมีคุณภาพ ได้บุคคลที่ใช่! มาร่วมทีมอยู่เสมอ ทำให้องค์กรขยายและเติบโตบรรลุเป้าหมายร่วมกันทั้งองค์กร
       รู้จักตัวเอง (Who am I ?)
       เข้าใจผู้อื่นด้วย D I S C
       การใช้ตารางในการวิเคราะห์และประเมินผู้มุ่งหวัง
       การสรรหาด้วย S.T.A.R Model
การวิเคราะห์และการประเมินผู้มุ่งหวังอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้นำธุรกิจเครือข่ายสามารถคัดกรองกลุ่มบุคคลที่ใช่ และเหมาะสมกับองค์กร สามารถเติบโตร่วมไปพร้อมๆกันได้อย่างยั่งยืน ช่วยให้กระบวนการ สรรหามีระบบด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น....
การใช้ S.T.A.R Model ในการสร้างบทสนทนากับผู้มุ่งหวัง ทำให้ผู้นำและผู้มุ่งหวัง เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน มองเห็นความสามารถ ความพร้อม ความต้องการ และเป้าหมายได้อย่างชัดเจน สร้างโอกาสในการคัดเลือกผู้มุ่งหวังที่พร้อมเติบโตร่วมกับองค์กรได้อย่างแม่นยำ เพราะการพูดคุยสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้มุ่งหวัง และผู้นำธุรกิจเครือข่าย สามารถเล่าเรื่องธุรกิจและเส้นทางการเติบโตได้อย่างครบถ้วน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่น สามารถประยุกต์ใช้กับการสรรหาผุ้มุ่งหวังที่ใช่และเหมาะสมกับองค์กรของตัวเองมากที่สุด
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการวิเคราะห์และประเมินผู้มุ่งหวังด้วยเครื่องมือต่างๆ เกิดกระบวนการคัดเลือกที่มีรูปแบบและเป็นกระบวนการอย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการบริการผู้มุ่งหวังที่ผ่านการคัดเลือก เกิดความรู้สึกอยากร่วมทีมกับผู้เรียนด้วยตัวเขาเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ S.T.A.R Model ในการสร้างบทสนทนาของตัวเองและรับฟังบทสนทนาของผู้มุ่งหวังได้อย่างครบถ้วน สามารถใช้ในการตัดสินใจได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
       รู้จักตัวเอง (Who am I ?)
       คุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
       การเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC
       ปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกผู้มุ่งหวัง
       Workshop : กำหนดคุณลักษณะผู้มุ่งหวังของตัวเอง
การวิเคราะห์และประเมินผู้มุ่งหวังอย่างเป็นระบบ
       การสร้างกระบวนการวิเคราะห์ผู้มุ่งหวัง
       ตาราง 9 ช่องคัดเลือกผู้มุ่งหวังอย่างมีคุณภาพ
       ตารางการประเมินศักยภาพและคุณค่าผู้มุ่งหวัง
       ตารางสรุปการเติบโตนักธุรกิจเครือข่าย
       กิจกรรม : การวิเคราะห์และประเมินผู้มุ่งหวังของตัวเอง
กระบวนการบริหารผู้มุ่งหวังอย่างเป็นระบบ
       การเรียนรู้และเข้าใจเส้นทางการเปิดรับผู้มุ่งหวัง
       กลลยุทธ์การทำให้ผู้มุ่งหวังอยากร่วมทีม
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       เทคนิคการนำเสนอให้ผู้มุ่งหวังตอบรับ (Yes!)
       Role Playing : การฝึกฝนบทสนทนาที่โดนใจ
การสร้างระบบการสรรหาที่มีคุณภาพด้วย S.T.A.R Model
       การเตรียมตัวให้พร้อมในฐานะผู้นำ
       สร้างกระบวนการสรรหาที่มีคุณภาพ
       เทคนิคการใช้ S.T.A.R Model กับผู้มุ่งหวัง
       บทบาทของผู้นำธุรกิจเครือข่ายที่ดีในการ Sponsor
       Role Playing : ออกแบบบทพูดและดำเนินการฝึกฝน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร