หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสอนงานและการแนะนำงาน - หลักสูตร 2 วัน
(Teaching strategies and job introduction)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสอนงานและการแนะนำงาน (Teaching strategies and job introduction)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
    หัวหน้างาน และผู้เชี่ยวชาญในการทำงานมานาน มีความรู้ มีทักษะ และความสามารถเป็นอย่างดี แต่กลับไม่สามารถสอนพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ดี หรือสอนงานให้กับพนักงานกลุ่มเป้าหมายได้ ทำให้เกิดการลาออกเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความรู้สึกเครียดกับงานที่ต้องเร่งรีบ และต้องทำตลอดเวลา หัวหน้างานก็ไม่สามารถดูแลอย่างทั่วถึง ผู้ปฏิบัติงานที่เชี่ยวชาญแล้วควรทำหน้าที่สอนงานให้กับทีมงานด้วย จะทำให้แบ่งเบาภาระงานของหัวหน้างานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน ไปด้วย

    การสอนงานครอบคลุมหลากหลายวิธีทั้งในเนื้องาน, วิธีการ, ความรู้สึก และการปฏิบัติตัวในแนวอยู่ในที่ทำงาน ดังนั้น จึงควรให้เทคนิคต่างๆ แก่ผู้ที่จะมาทำหน้าที่โค้ช, พี่เลี้ยงและครูฝึกให้กับพนักงานใหม่ และพนักงานกลุ่มเป้าหมายให้สามารถสอนงานที่ได้ทั้งเนื้องานและได้ทั้งใจของทีมงานใหม่ๆ ด้วย จึงจะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งช่วยให้อัตราการลาออกลดน้อยลงด้วย

วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพูดและการใช้ภาษาเพื่อการถ่ายทอดและการสร้างบรรยากาศรวมถึงการละลายพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมทำให้ผู้เรียนเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแต่ละประเภทอย่างแท้จริง
   2.ทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสอนงานในแต่ละประเภทเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานของตัวเองอย่างถูกต้อง
   3.ทำให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจที่สามารถสอนงานให้กับพนักงานกลุ่มเป้าหมายได้และเกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกัน อันส่งผลต่อองค์กรที่ดีมากขึ้น
   4.เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงปฏิบัติการ สามารถนำไปประยุกต์กับสถานการณ์จริงได้ด้วยตัวเอง
   5.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการของตัวเองเพิ่มมากขึ้น เพราะได้เรียนรู้และปฏิบัติด้วยตัวเอง ตามหลักการที่กำหนดให้อย่างชัดเจน
   6.เพื่อให้ผู้เรียนมีความท้าทายที่จะนำเทคนิคและกระบวนการที่ได้รับไปดำเนินการกับทีมงานของตัวเองทันที หลังจากฝึกอบรมเสร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
    DAY1
Session 1 : 9.00-10.30 น.
การสร้างกรอบความคิดและทักษะการสอนงานแบบ OJT
1.สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนงานแบบ On the Job Training
     คุณสอนงานแบบ On the Job Training อย่างไรในปัจจุบัน?
      ความเหมือนและความต่างของการสอนงาน
      นิยามของ Training, Teaching และ Coaching
      ลักษณะงานใดควรใช้การสอนงานแบบไหน?
      Workshop : กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง
Break : 10.30-10.45 น.
Session 2 : 10.45-12.00 น.

2.เทคนิคการสอนงาน On the Job Training ประเภทต่างๆ ให้ได้งาน
เรียนรู้ธรรมชาติของคนกับการสื่อสาร ศึกษาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) เตรียมการ (การสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจ)
วิธีการทำให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง ผู้ที่จะเรียนรู้งานนั้นมีความใหม่ มีความกังวล หากได้รับการต้อนรับและให้ความเป็นกันเองได้ จะช่วยลดการเกิดความตื่นเต้น และทำให้การเรียนรู้ราบรื่นขึ้นได้
    เทคนิค Teaching ให้เข้าใจง่าย
      เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตาม
      เทคนิคการ Coaching ให้มองเป็นประโยชน์
      เทคนิคการผสมการสอนงานเข้าด้วยกัน

Lunch : 12.00-13.00 น.
Session 3 : 13.00-14.30 น.

3. Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานให้เหมาะสมกับงานปัจจุบัน
กรณีศึกษา : คุณเลือกใช้เทคนิคการสอนงานแบบใด?
   การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill for OJT)
      องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
      นิยามความหมายของการโค้ชงาน
      ทักษะที่สำคัญของการโค้ช

Break : 14.30-14.45 น.

Session 4 : 14.45-16.00 น.

4. Role Playing : กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนงาน และการโค้ช
การประยุกต์การโค้ชแบบ OJT กับสถานการณ์ต่างๆ

5. การวางโครงเรื่องในการพูด การเรียงลำดับขั้นตอน เพื่อให้น่าสนใจ จูงใจ และได้ผลตามวัตถุประสงค์ ของการเป็นผู้สอน Trainer หรือวิทยากร ,Coach
    วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
      เพื่อให้เข้าใจ และฝึกทักษะให้สามารถวางแผนเขียนโครงเรื่องในการพูด การเรียงลำดับขั้นตอนเพื่อให้น่าสนใจ จูงใจ และได้ผลตามวัตถุประสงค์
      เพื่อเรียนรู้รูปแบบของโครงเรื่อง ที่จะนำมาใช้พูดในแต่ละสถานการณ์
      เพื่อให้ผู้สอนเน้นอธิบายในแต่ละจุดสำคัญ (key point)
      Workshop: Trainer Got talent


    DAY2
Session 1 : 9.00-10.30 น.
1. กรณีศึกษาตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่า การเป็นโค้ช (Coach) ด้วยเทคนิคการ Coaching การโค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) และผู้พัฒนาบุคลากร (Human Development) ที่ดี รวมถึงการค้นหารูปแบบ ให้เหมาะกับบุคลากร และองค์กรของท่าน โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) รวมถึงปัจจัยอื่นๆ
  - วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
      เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาการใช้ ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) และการสอนงาน (Coaching) ที่ดีรวมถึงหาแนวทางในการกำหนดรูปแบบขั้นตอนการขององค์กรขั้นต้น
2. ความหมาย และความสำคัญของ Core / Managerial / Functional Competency / ค่านิยมขององค์กร (Core Value) ต่อการพัฒนาบุคลากรพิจารณาจากเป้าหมายขององค์กร (Corporate Goal) เพื่อมากำหนดแผนการโค้ชชิ่ง และแผนการพัฒนาบุคลากร
  - วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
      เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Core / Managerial / Functional Competency / ค่านิยมขององค์กร (Core Value) ให้มาเป็นแนวทางในการโค้ชชิ่งทีมงาน และวางแผนการพัฒนาบุคลากร

Break : 10.30-10.45 น.
Session 2 : 10.45-12.00 น.

3. หลักการ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้สอนงาน และโค้ช (Coach) ด้วยเทคนิค การ Coaching การโค้ชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ผู้สร้างแนวคิด แรงจูงใจในการทำงาน ที่ดี
4. เทคนิคการให้คำปรึกษาในการสอนงาน ให้คำแนะนำ และการโค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ สร้างแรงจูงใจ ในการทำงานและพัฒนาบุคลากร
   - วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
      เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกของทีมงานที่จะสอนงาน หรือพัฒนาบุคลากรให้ตรงวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และองค์กร
      เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการของทีมงานที่ต้องรับการสอนงาน และการโค้ชชิ่ง กิจกรรม ทำแบบประเมินเพื่อวิเคราะห์รูปแบบความถนัดในการสื่อสารและการทำงาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อ ให้ทราบถึงจุดเด่น และจุดด้อย ในการสื่อสารและการทำงาน

Lunch : 12.00-13.00 น.

Session 3 : 13.00-14.30 น.

5. การ Coaching ด้วยแนวทางของ ICF (11 Competencies) และหลักการต่างๆ เช่น GROW Model , Strength Finder , 4I , Value Coaching etc.
      บทบาทของโค้ชในองค์กร
      หลักสำคัญของการเป็นโค้ช และการเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช
      การโค้ชด้วยหลักการต่างๆ เช่น GROW Model , Strength Finder , 4I , Value Coaching etc.
      ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเป็นโค้ช
6. Workshop: ฝึกปฏิบัติเทคนิคในการสอนงานและการเป็นโค้ชชิ่ง ด้วยโมเดลต่างๆ เช่น ด้วยแนวทางของ ICF (11 Competencies) และหลักการต่างๆ เช่น GROW Model , Strength Finder , 4I , Value Coaching etc.
    - วัตถุประสงค์:
      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสอนงานและการโค้ชชิ่ง
      ฝึกเทคนิคการใช้งานในแต่ละเทคนิค รวมถึงการหาแนวทางประยุกต์ใช้ในงานจริง

Break: 14.30-14.45 น.

Session 4: 14.45-16.00 น.

7. การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างร้างสรรค์เพื่อพัฒนา (Constructive Feedback ) ด้วยเทคนิค 3S
      หลุมพรางการให้ข้อมูลย้อนกลับ
      เทคนิค 3S คืออะไร นำมาใช้อย่างไร
8. การเป็นโค้ชเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ (Coaching for High Performance) และการการติดตามผล
      เทคนิคการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์
      การโค้ชให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร และสร้างประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
      โค้ช (Coach) หรือผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ
      ทำการตรวจสอบความเข้าใจบ่อยๆ และเปิดโอกาสให้พนักงานสอบถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ
      กำหนดระยะเวลาในการทบทวน เรียนรู้งานในครั้งต่อไป
กิจกรรม: ระดมสมองแบ่งกลุ่มหาวิธีการสร้างวัฒนธรรม การเป็นโค้ช (Coach) ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กรของท่าน
      สรุป ถาม-ตอบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นผู้มีความมั่นใจในการสอนงานแบบ OJT เป็น Trainer หรือวิทยากร และ Coach
2. เป็นผู้ที่สามารถในการดำเนินรายการตามเป้าหมายของงานและกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
3. เป็นผู้มีความสามารถในการควบคุมและสร้างบรรยากาศในงานหรือพิธีต่างๆ หรือให้ได้รับผลตามกาลเทศะ
4. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น การใช้คำพูดและการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมงานหรือ กิจกรรมนั้นๆได้เป็นอย่างดี
5. เป็นผู้มีความสามารถในการวางแผนการสอน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในด้านการสอนงานแบบ OJT เป็น Trainer และ Coach ได้เป็นอย่างดี
6. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่จะนำเทคนิคและกระบวนการที่ได้รับไปดำเนินการกับทีมงานของตัวเองทันที หลังจากฝึกอบรมเสร็จ

รูปแบบการอบรม

  การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้
    1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
    2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
    3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
    4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
    5. สื่อมัลติมีเดีย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม