หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน

(Integrated Marketing Communication : IMC)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   จากภาพรวมของการตลาดในปัจจุบันที่เน้นการสร้าง ความสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร Duncan และ Moriarty (1997) ได้แสดงถึงแนวคิดของการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing) ที่เป็นแนวคิดของการตลาดในยุคปัจจุบัน ซึ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวต่อผูที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบผสมผสาน กับการตลาดแบบดั้งเดิมว่าการตลาดแบบผสมผสานจะมีทัศนะ และการดำเนินงานที่แตกต่างไปจากการตลาดแบบดั้งเดิม จากที่มุ่งจะขายสินค้า เปลี่ยนเป็นการตลาดที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดขององค์กร ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้บริโภคเท่านั้น มีความต่อเนื่องเชิงกลยุทธ์ของการสื่อสารตราสินค้าที่ไม่ได้เน้นที่การสื่อสารการตลาดเพียงอย่างเดียว การวางแผนการตลาดต้องมีการวางแผนจากการวิเคราะห์องค์กร (Zero-based Campaign Planning) จากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร นอกจากนั้น การตลาดแบบผสมผสานต้องมีปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) เพื่อรับฟังความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคสูงสุด และต้องวางแผนการตลาดที่มาจากข้อมูล ซึ่งก็คือ การวางแผนจากการเข้าใจข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่จากผู้บริโภค โดยการตลาดแบบผสมผสานต้องมีการทำงานร่วมกันจากหลายๆ แผนก (Cross-functional Management) ที่ในอดีตจะทำงานแยกกัน โดยที่การตลาดแบบผสมผสานนั้นต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นจะขายสินค้า เน้นทำการตลาดในลักษณะตลาดมวลชน (Mass Marketing) และมีการสื่อสารทางเดียว (Monologue) ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดของการตลาดแบบดั้งเดิมไม่สามารถที่จะทำให้สินค้าหรือบริการขององค์กรนั้นๆ รับการยอมรัรบจากผู้บริโภคอีกต่อไป
   มุมมองของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในปัจจุบัน จะเป็นการผสมผสานของรูปแบบของการสื่อสารการตลาดที่หลากหลาย และมีคุณลักษณะของการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communications) หรือรับฟังปฏิกิริยาตอบสนองของลูกค้า ที่ถือว่าเป็นการวางแผนจากภายนอก (Outside-in Planning) โดยต้องมีความเข้าใจผู้บริโภคเพื่อนำมาปรับปรุงการสื่อสารการตลาดของสินค้านั้นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อเข้าใจ แนวคิด หลักเกณฑ์ การดำเนินกลยุทธ์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเข้าใจข้อแตกต่างระหว่าง Marketing กับ Integrated Marketing Communication : IMC
พัฒนา ออกแบบและสร้างสรรค์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ที่เหมาะสมกับองค์กร

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) 
2. การตลาดและการตลาดแฟชั่น

      อบรม สัมมนา A target market. 
      อบรม สัมมนา 4 components of the marketing mix.
      อบรม สัมมนา Identify the four types of promotion.
      อบรม สัมมนา Identify the seven functions of marketing.

3. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
      อบรม สัมมนา The IMC Planning
      อบรม สัมมนา The IMC Process - The IMC Mix Model 

4. Trends: Technology as a marketing tool

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
กรณีศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศ Workshop การคิดโครงการ IMC

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1. การบรรยาย
2. รับฟังบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Interactive Lecture) 
3. กิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ขององค์กร 
4. รับฟังบรรยาย กรณีศึกษาองค์กรประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ (Issue and Crisis Management in Public Relations)” ทั้งจากวีดิโอและพรีเซนเทชั่น
5. การเรียนรู้แบบ Self Study เพื่อฝึกการสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์
โค้ช ACC, ICF วิทยากร อาจารย์พิเศษ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารการตลาดCommunication

แสดงความคิดเห็น