หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์ตลาดแบบลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง - หลักสูตร 1 วัน
(Marketing Strategy Customer Centricity)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์ตลาดแบบลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Marketing Strategy Customer Centricity)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
        ในยุค ”Disruptive” ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันอย่างปัจจุบันนี้ องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็ต้องมีการปรับตัวอย่างยิ่งยวดและรวดเร็วในทางใดก็ทางหนึ่ง หลักการที่มีอยู่หรือสูตรสำเร็จต่างๆก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลอย่างเต็มที่อย่างที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้ว ถ้าเราเป็นหนึ่งในองค์กรที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ จะต้องทำอย่างไร?
        มีรายงานวิจัยของผู้นำทั่วโลกที่เห็นพ้องต้องกันว่า Digitalization น่าจะเป็นทางออกขององค์การส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรยุคใหม่นั้น ไม่ใช่แค่การลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยีและอบรมพนักงานในองค์กร แต่รวมถึงการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือแนวคิดของทั้งองค์กร ผู้นำ รวมถึงพนักงานทุกคนให้เข้าใจและพร้อมจะปรับใช้ แนวคิดที่ว่าก็คือ Customer Centricity Strategy ซึ่งจากผลสำรวจผู้นำในองค์กรระดับโลกส่วนใหญ่เห็นว่า Customer Centric เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอันดับแรกขององค์กรที่จะต้องมีเพื่อการเข้าสู่ Digitalization รองลงมาค่อยเป็น Data-Driven และ Innovative and Collaborative ตามลำดับ

Source: https://www.superoffice.com/blog/how-to-create-a-customer-centric-strategy (14/07/2019)

     จากเหตุผลข้างต้นทำให้กลยุทธ์ Customer Centricity เริ่มเป็นที่สนใจและนำมาปรับใช้กับองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มจากเพิ่มความรู้ความเข้าใจในแนวคิดนี้ ตามด้วยการสร้างกรอบความคิดใหม่โดยให้มองลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางของการวางแผนในทุกแผนก และให้เทคนิคหรือเครื่องมือที่จะนำไปใช้ในองค์กรได้จริง ทุกขั้นตอนการเรียนรู้จะมีกิจกรรม และการโค้ชชิ่งเพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองจนนำไปใช้ได้จริงจนเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการกลยุทธ์ตลาดแบบลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง และมีกรอบความคิดแบบ Customer Centric
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการดำเนินการใช้กลยุทธ์คลาดแบบลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับองค์กรและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง

กรอบแนวคิดของหลักสูตร


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ Customer Centricity
      อบรม สัมมนา นิยามความหมายของ Customer Centricity
      อบรม สัมมนา หลักการสร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับ Customer Centricity
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะที่สำคัญของ Customer Centricity
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างแนวทางพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับ Customer Centricity
หลุมพรางความคิดหรืออุปสรรคเกี่ยวกับ Customer Centricity และเทคนิคการเอาชนะ
      อบรม สัมมนา ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ Customer Centricity
      อบรม สัมมนา อุปสรรคของการนำ Customer Centricity ไปดำเนินการ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะความเชื่อผิดๆ และอุปสรรคการนำไปใช้
      อบรม สัมมนา สร้างกรอบความคิดใหม่ (Growth Mindset) ของตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop : สร้างแนวทางการเอาชนะหลุมพรางความคิดหรืออุปสรรค
เทคนิคและเครื่องมือในการนำเอา Customer Centricity ไปใช้
      อบรม สัมมนา เทคนิคการพัฒนา Customer Centricity ให้มีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติขององค์กรที่เหมาะสมกับหลักการนี้
      อบรม สัมมนา เทคนิคการนำ Customer Journey Map มาใช้เพื่อหาจุด Pain/Gain ของลูกค้า
      อบรม สัมมนา Workshop : พัฒนาเทคนิคและการนำไปใช้ด้วยตนเอง
แนวทางการประยุกต์ใช้ Customer Centricity กับองค์กรของตนเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา Success/Failure Cases และเปรียบเทียบความแตกต่าง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับเมื่อใช้แนวคิดนี้

แนวทางในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันทีตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตนเอง
กิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ได้แก่ o การบรรยายเนื้อหาตามหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเนื่อหาหลักสูตร
      อบรม สัมมนา Workshop ใช้สถานการณ์ร่วมกันเพื่อดำเนินการทำกิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม
      อบรม สัมมนา เกมส์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อสร้าง Commitment และการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตนเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเองโดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Workshop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องหลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ตัวอย่างกิจกรรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม