หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์แพลทฟอร์มนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Innovative Platform Strategy for Business Competition)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์แพลทฟอร์มนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ (Innovative Platform Strategy for Business Competition)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
แค่เพียงรูปแบบแพลทฟอร์มในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ก็บ่งชี้ได้ถึงขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงมากกว่าคู่แข่ง ระหว่างลูกค้าและองค์กรจะสื่อสารเข้าถึงกันได้นั้น ย่อมต้องมีตัวกลางหรืออินเตอร์เฟสโดยผ่านทางแพลทฟอร์มแอพลิเคชั่นที่ลูกค้าใช้สื่อสารกับองค์กร
ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะง่ายที่หากทุกองค์กรรู้จักการสร้างแพลทฟอร์มแอพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อใช้สื่อสารกับลูกค้า แต่ในทางปฏิบัตินั้นไม่ง่ายเลยสักนิด ที่ไม่ง่ายนั่นก็เพราะนี่คือการบีบอัดทุกแผนก ทุกส่วนงาน ทุกความร่วมมือ ทุกการเชื่อมต่อ วิสัยทัศน์ ของเนื้องานทั้งองค์กรและพาร์ทเนอร์หลอมรวมไว้ในแพลทฟอร์มแอพลิเคชั่นเดียว การดีสรัพชั่นเกิดจากหน้าอินเตอร์เฟสที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่น่ากังวลแต่อย่างใด แต่นี่กลับเป็นจุดที่สามารถชี้เป็นชี้ตายให้กับการแข่งขันธุรกิจในยุคดิจิทัล
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึงโครงสร้าง ประโยชน์ที่ได้ การวางกลยุทธ์บริหาร และความรู้ความเข้าใจว่าทำไมองค์กรจำเป็นต้องมีแพลทฟอร์มแอพลิเคชั่น เพื่อความอยู่รอดในยุคที่การดีสรัพชั่นนั้นก้าวเข้ามาง่ายดั่งพลิกฝ่ามือ เพียงชั่วข้ามคืน องค์กรหนึ่งดับลง อีกองค์กรหนึ่งถือกำเนิดขึ้น ในยุคนี้ ทั้งองค์กรใหญ่และองค์กรเล็ก นอกจากจะต้องเรียนรู้ถึงกลยุทธ์การบริหารองค์กรทั้งระบบแล้ว ยังต้องเรียนรู้การบริหารองค์กรผ่านทางแพลทฟอร์มอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์การดีสรัพชั่นในยุคดิจิทัลด้วยระบบแพลทฟอร์ม
เพื่อให้เข้าถึงความสำเร็จทางธุรกิจในยุคดิจิทัลจากระบบแพลทฟอร์ม
เพื่อสร้างแนวคิดการบริหารงานในทุกภาคส่วนด้วยนวัตกรรมแพลทฟอร์ม
เพื่อนำความรู้และประโยชน์ที่ได้ไปปรับประยุกต์ให้สอดรับกับรูปแบบขององค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แพลทฟอร์มแอพลิเคชั่นคืออะไร
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับใน 10 ปี จากการบริหารงานด้วยแพลทฟอร์มแอพลิเคชั่น
หากองค์กรไม่มีระบบแพลทฟอร์มจะเกิดอะไรขึ้น
ดีสรัพชั่น ลูกค้า องค์กร และแพลทฟอร์มแอพลิเคชั่น มีความเกี่ยวพันกันอย่างไร
ทำไมองค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับระบบแพลทฟอร์ม
สถาปัตยกรรมแพลทฟอร์มประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ทุกหน่วยงานในองค์กรกับระบบแพลทฟอร์มที่ต้องสอดประสานกัน
กลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจด้วยแพลทฟอร์ม
เคล็ดลับเหนือคู่แข่งด้วยระบบการบริหารแพลทฟอร์มเดียว
สิ่งที่ผู้ปฎิบัติงานทุกระดับและผู้บริหารควรนำไปใช้เพื่อชัยชนะทางธุรกิจ

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
ให้โจทย์ภาคปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์หากลยุทธ์จากหลากหลายมิติ
ร่วมกันนำเสนอ บทวิเคราะห์ วางกลยุทธ์ สร้างแผนปฏิบัติ และบทสรุป
ระดมสมอง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกมส์สอดแทรก การแสดงบทบาทสมมติ
กรณีศึกษาจากการแบ่งปันประสบการณ์ตรงของวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน (Interactive training for leverage the real performance)
การใช้จิตวิทยาในการสอนเพื่อกระตุ้นความคิดในเชิงสร้างสรรค์ (Psychology for motivate creative thinking)
การใช้โค้ชชิ่งผสานกับการใช้ตรรกะเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างเข้าใจ (Coaching combined with the logic for better understanding of the content)

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร และให้ประโยชน์อะไรกับผู้เข้าร่วมอบรม
เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ทุกแผนก ประโยชน์ที่ได้รับคือ นำความรู้ไปใช้สร้างศักยภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
เหมาะกับผู้จัดการ ทุกแผนก ประโยชน์ที่ได้รับคือ นำความรู้ไปสร้างกลยุทธ์ให้กับทีมงาน เสริมศักยภาพการแข่งขัน
เหมาะกับผู้บริหารระดับสูง ประโยชน์ที่ได้รับคือ การสร้างกลยุทธ์ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรเพื่อการแข่งขัน
เหมาะกับบุคคลทั่วไป ประโยชน์ที่ได้รับคือ นำความรู้ไปปรับใช้กับเนื้องาน สร้างกลยุทธ์การบริหารเพื่อการแข่งขัน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม