หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / กลยุทธ์ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ในปัจจุบันมิได้เป็นเพียงการที่องค์กรแบ่งปันกำไรส่วนหนึ่งจากการดำเนินงานไปช่วยเหลือสังคม ในรูปแบบของการบริจาคเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ควบคู่ไปกับการแสวงหากำไรเพื่อมาหล่อเลี้ยงธุรกิจให้เติบโตพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)
   สิ่งสำคัญ คือ บุคลากรในองค์กรต้องมีความตระหนัก และความเข้าใจในเรื่องของความจำเป็น และความสำคัญในการผลักดันองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibilty) ในระดับเบื้องต้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 26000 จากนั้นจึงบูรณาการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในข้อกำหนด ISO 26000
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดพื้นฐานด้าน CSR 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development)
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการผลักดันองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ข้อกำหนด ISO 26000 
3. แนวคิดพื้นฐานด้าน CSR 
       CSR in-process 
       CSR after-process
       CSR as-process 
4. แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development) 
       Triple Bottom Line (Economics, Social and Environment) 
       Creating Shared Value (CSV) 
5. การกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

แนวทางในการฝึกอบรม
1. บรรยาย 60%
2. Workshop 40%

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ และผู้รับผิดชอบงานด้าน CSR ขององค์กร จำนวนไม่เกิน 30 ท่านต่อรุ่น

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Value ChainการพัฒนาCSR

แสดงความคิดเห็น