หลักสูตรฝึกอบรม การกำกับดูแลกิจการสู่บรรษัทธรรมาภิบาล - หลักสูตร 1 วัน
(Corporate Good Governance)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การกำกับดูแลกิจการสู่บรรษัทธรรมาภิบาล (Corporate Good Governance)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้กำหนดให้มีมาตรฐาน "การกำกับดูแลกิจการ" ให้องค์กรเป็น บรรษัทภิบาล บรรษัทธรรมาภิบาลในภาคเอกชน โดยหมายถึงบริษัทที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรตระหนักรู้ถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้....
        หลักพื้นฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการ
        บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
        บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารบริษัท
        โครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
การบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นบรรษัทธรรมาภิบาล โดยยึดหลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติที่มีมาตรฐานมีนโยบายในการกำกับที่ชัดเจน เช่น
        การบริหารความเสี่ยง
        การควบคุมภายใน
        การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กร ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติในฐานะบุคลากรที่มีส่วนได้เสียในองค์กรและพัฒนาการบริหารจัดการสู่บรรษัทธรรมาภิบาล
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในองค์กรที่ดีและองค์กรที่สามารถพัฒนาเพิ่มขึ้น นำไปสู่การประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเองในงานที่รับผิดชอบ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและกำหนดแนวทางการทำงาน และการจัดการที่เป็นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการของการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
        สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
        ความหมายของการกำกับดูแลกิจการ
        หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
        หลักพื้นฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการ
        Workshop : สรุปแนวความคิดของการเป็นบรรษัทภิบาล
การเรียนรู้และพัฒนาสู่บรรษัทภิบาลที่ดี
        การกำกับดูแล V.S. การบริหารจัดการ
        บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
        บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารบริษัท
        โครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียของบรรษัทภิบาล
        กิจกรรม : ประเมินองค์กรเทียบกับมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติสู่การกำกับกิจการที่ดีเลิศ
        หลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติเรื่องการกำกับกิจการที่ดี
        กระบวนการกำกับดูแลกิจการ
        โครงสร้างองค์กรเพื่อการกำกับดูแลกิจการ
        นโยบายการกำกับดูแลกิจกรรม (CG Policy)
        กรณีศึกษา : บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การจัดการองค์กรสู่บรรษัทธรรมาภิบาล (Corporate Good Governance)
        การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
        การควบคุมภายใน (Internal Control)
        การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
        การรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
        กิจกรรม : การนำเสนอแนวทางการจัดการองค์กร
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร