หลักสูตรฝึกอบรม การกำกับดูแลกิจการสู่บรรษัทธรรมาภิบาล - หลักสูตร 1 วัน
(Corporate Good Governance)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การกำกับดูแลกิจการสู่บรรษัทธรรมาภิบาล (Corporate Good Governance)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้กำหนดให้มีมาตรฐาน "การกำกับดูแลกิจการ" ให้องค์กรเป็น บรรษัทภิบาล บรรษัทธรรมาภิบาลในภาคเอกชน โดยหมายถึงบริษัทที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรตระหนักรู้ถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้....
        หลักพื้นฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการ
        บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
        บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารบริษัท
        โครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย
การบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นบรรษัทธรรมาภิบาล โดยยึดหลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติที่มีมาตรฐานมีนโยบายในการกำกับที่ชัดเจน เช่น
        การบริหารความเสี่ยง
        การควบคุมภายใน
        การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กร ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติในฐานะบุคลากรที่มีส่วนได้เสียในองค์กรและพัฒนาการบริหารจัดการสู่บรรษัทธรรมาภิบาล
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในองค์กรที่ดีและองค์กรที่สามารถพัฒนาเพิ่มขึ้น นำไปสู่การประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเองในงานที่รับผิดชอบ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและกำหนดแนวทางการทำงาน และการจัดการที่เป็นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการของการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
        สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
        ความหมายของการกำกับดูแลกิจการ
        หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
        หลักพื้นฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการ
        Workshop : สรุปแนวความคิดของการเป็นบรรษัทภิบาล
การเรียนรู้และพัฒนาสู่บรรษัทภิบาลที่ดี
        การกำกับดูแล V.S. การบริหารจัดการ
        บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
        บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารบริษัท
        โครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียของบรรษัทภิบาล
        กิจกรรม : ประเมินองค์กรเทียบกับมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติสู่การกำกับกิจการที่ดีเลิศ
        หลักเกณฑ์และหลักปฏิบัติเรื่องการกำกับกิจการที่ดี
        กระบวนการกำกับดูแลกิจการ
        โครงสร้างองค์กรเพื่อการกำกับดูแลกิจการ
        นโยบายการกำกับดูแลกิจกรรม (CG Policy)
        กรณีศึกษา : บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การจัดการองค์กรสู่บรรษัทธรรมาภิบาล (Corporate Good Governance)
        การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
        การควบคุมภายใน (Internal Control)
        การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
        การรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
        กิจกรรม : การนำเสนอแนวทางการจัดการองค์กร
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ