หลักสูตรฝึกอบรม การขับขี่ปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ - หลักสูตร 1 วัน
(Defensive Driving)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การขับขี่ปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ (Defensive Driving)

อ. วินัย ดวงใจ

(กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ปัจจุบันสภาพปัญหาจราจรนับวันที่จะเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญจากสถิติการเกิดอุบัติภัยทางจราจรที่ผ่านมา มีอุบัติภัย เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจร ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นผู้ขับขี่โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ หรือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ บนท้องถนน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความรู้ และความเข้าใจอย่างถูกต้องในการขับขี่ ตลอดจนการสร้างอุปนิสัยให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการสร้างเพิ่มภาพลักษณ์ให้องค์กร ผู้ที่ขับขี่รถถือว่าเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี หากมีการพัฒนา ทักษะด้านการบริการที่เป็นเลิศ ทักษะมารยาทการบริการควบคู่กันกับทักษะด้านการขับขี่ปลอดภัย จะทําให้องค์กรและตัวผู้ ขับขี่ได้ทั้งความปลอดภัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรในครั้งเดียวกันด้วย

วัตถุประสงค์
1. สร้างทัศนคติของผู้ขับรถเสียใหม่ในการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ว่าอุบัติเหตุน้อยสามารถป้องกันได้ อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือเคราะห์กรรมและพัฒนาให้เป็นพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ
2. เพื่อสอนให้ผู้ขับรถรู้จักหลัก และเทคนิคการขับรถประเภทต่างๆ เพื่อขับรถอย่างปลอดภัย
3. สอนให้พนักงานขับรถรู้จักหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ โดยไม่ไปชนเขา ไม่ให้เขามาชนเราและไม่ทําให้เขาชนกัน
4. เพื่อนําความรู้ไปใช้ในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
5. เพื่อยกระดับฐานะอาชีพพนักงานขับรถให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่และเทคนิคการขับขี่บริการที่ประทับใจ

หัวข้อการบรรยาย
 การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย...ในการทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุ
     - ทำงานด้วยใจ ... ทำงานเพื่อใคร.... ดังนั้นการมีชีวิตอยุ่จึงเป็นสิ่งสำคัญ
     - ความหมายของศัพท์ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน
     - สาเหตุของอุบัติเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทางตรงและทางอ้อม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
     - สาเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ขับรถ
     - สาเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ถนน
KYT การเตือนสติก่อนปฏิบัติงาน มือชี้ปากย้ำ
JSA วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
พฤติกรรม ปรัชญา แนวคิดและทัศนคติในการขับรถปลอดภัย
การเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถ
     - การตรวจสภาพรถก่อนใช้งานแบบ BE-WAGON
การขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
     - 8วิธีขับขี่ รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย
     - การเตรียมพร้อมก่อนการออกรถ 8 ขั้นตอน
     - การขับรถด้วยเทคนิคระบบเสียงนำสมอง
     - การใช้อุปกรณ์ในการควบคุมรถ - พวงมาลัย เกียร์ เบรก แตร ไฟฉุกเฉิน ไฟตัดหมอก
     - ท่านั่ง
     - การคาดเข็มขัดนิรภัย
     - การสตาร์ทเครื่องยนต์
     - เทคนิคการมอง
     - การจอดและหยุดรถ
     - การขับรถขึ้น-ลงทางลาดชัน
     - การแซงที่ปลอดภัย
การประเมิน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ไม่ปกติและฉุกเฉิน
     - การขับรถขณะฝนตกหนัก
     - การขับขี่รถหลังฝนหยุดตก
     - การขับรถเวลากลางคืน
     - การขับรถบนถนนที่มีสภาพเป็นดินหรือลูกรัง
     - การขับรถที่ต้องเผชิญกับลมแรงจัด
     - การขับรถในช่วงน้ำท่วมขัง
     - การขับรถถอยหลังในทางตรง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     - พรบ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
     - กฎข้อบังคับสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์
การประเมิน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
การบริหาร ความเหนื่อยล้า

รูปแบบการการอบรม
บรรยาย 60 % Workshop 40%

กลุ่มผู้เข้าอบรม
พนักงานทั่วไป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม